Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 23.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Tampereen seudun joukkoliikenteen maksuttomat matkat 

TRE:4699/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Salkonen Riikka, Asiakkuuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakkuuspäällikkö Riikka Salkonen, puh. 040 806 2123, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 086 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 28.10.2020 tekemän päätöksen (§ 74 Joukkoliikenteen liput ja hinnat 2021) ja siitä seuranneiden kannanottojen myötä on otettu uudelleen käsiteltäväksi joukkoliikenteen maksuttomiin matkoihin oikeutettujen ryhmien ja käytäntöjen yhdenvertaisuus. Aiemman päätöksen mukaan lastenvaunujen kanssa matkustaminen ratikassa on maksutonta kuten bussiliikenteessäkin. Rollaattorien kanssa kulkevalta peritään maksu. 

Perusteena lastenvaunujen ja –rattaiden kanssa kulkevien maksuttomuuteen on lapsen turvallisuus, eli lasta ei tarvitse jättää yksin maksamisen ajaksi. Päätöksen yhteydessä ei arvioitu tämän käytännön yhdenvertaisuutta kaikkien matkustajien suhteen. Lastenvaunujen ja –rattaiden maksuttomuuden perusteena ei keskiovirahastuksella varustetuissa liikennevälineissä voida perustella lapsen turvallisuudella. 

Maksuttomuutta ei sidota mihinkään tiettyyn liikennevälineeseen. Rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustavat ovat oikeutettuja maksuttomaan matkaan silloin kun lipun validointi tai ostaminen ei ole turvallisesti mahdollista. Pyörätuolien kanssa matkustavien turvallisen maksamisen osalta pyydetään vammaisneuvoston kannanotto ja yhteinen katselmus asiasta keskiovirahastuksella varustetussa liikennevälineessä. Joukkoliikenteen suorittaman asiakastestauksen perusteella lipun hankinta ja validointi onnistuu turvallisesti lastenvaunujen kanssa kulkeville ja sen vuoksi oikeutta maksuttomaan matkaan ei synny. Tämä menettely on yhdenvertainen kaikille asiakkaille.  Tiettyjen käyttäjäryhmien maksuttomuus on sosiaalipoliittinen etuus, johon joukkoliikennelautakunnan ei tulisi ottaa kantaa.  

Joukkoliikenneyksikkö tulee laatimaan ohjeistuksen, miten pyörätuolien, rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustetaan turvallisesti sekä ohjeistaa tilanteessa, jossa matkaa ei voi maksaa turvallisesti keskiovilla.  

Maksuttomiin matkoihin ovat edelleen oikeutettuja alle 7-vuotiaat maksavan matkustajan mukana, sotiemme veteraanit ja vammaisen henkilön saattaja (saatettavalla mukanaan EU:n A-merkitty vammaiskortti).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen seudun joukkoliikenteen maksuttomien matkojen ohjeistusta tarkennetaan. Muutosten perusteluina on yhdenvertaisuus ja turvallisuus. Pyörätuolien, rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustavat maksavat matkansa, mikäli se on liikennevälineessä turvallisesti mahdollista. Maksu voidaan suorittaa turvallisesti keskiovilla sijaitsevalla lippulaitteella tai kuljettajan kanssa asioiden.  

Pyörätuolien, rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuvelvollisuus koskee jatkossa kaikkia liikennevälineitä, joissa on keskiovirahastus.  Pyörätuolin, rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa saa kulkea turvallisuussyistä maksutta niissä liikennevälineissä, joissa lippulaite ei ole käytettävissä edellä mainituille ryhmille varattua paikkaa lähimmän sisäänkäynnin yhteydessä. 

Matkalippujen tarkastusmaksua ei määrätä pyörätuolien, rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustavalle matkustajalle, joka ei ole turvallisesti voinut leimata lippuaan. Tarkastustilanteessa matkalippujen tarkastaja validoi asiakkaan matkalipun lippulaitteella. 

Muutokset maksukäytännöissä otetaan käyttöön talviliikennekauden alkaessa 9.8.2021. 

Päätös

Kulkeminen kaikessa Nysse-liikenteessä on maksutonta lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorin kanssa.

Kokouskäsittely

Riikka Salkonen saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Asian esittelijä, joukkoliikennejohtaja Mika Periviita muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Tampereen seudun joukkoliikenteen maksuttomien matkojen ohjeistusta tarkennetaan. Muutosten perusteluina on yhdenvertaisuus ja turvallisuus. Rollaattorien ja lastenvaunujen kanssa matkustavat maksavat matkansa, mikäli se on liikennevälineessä turvallisesti mahdollista. Pyörätuolien turvallisten matkustusmahdollisuuksien osalta pyydetään vammaisneuvoston kannanottoa. 

Lastenvaunujen kanssa matkustavan maksu voidaan suorittaa turvallisesti keskiovilla sijaitsevalla lippulaitteella tai kuljettajan kanssa asioiden. Lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuvelvollisuus koskee jatkossa kaikkia liikennevälineitä, joissa on keskiovirahastus. Rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa saa kulkea turvallisuussyistä maksutta niissä liikennevälineissä, joissa lippulaite ei ole käytettävissä edellä mainituille ryhmille varattua paikkaa lähimmän sisäänkäynnin yhteydessä. Pyörätuolien kanssa matkustavien maksukäytöntöihin päätöksellä ei ole vaikutusta.  

Muutokset maksukäytännöissä lastenvaunujen ja rollaattorien osalta otetaan käyttöön talviliikennekauden alkaessa 9.8.2021."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Eija Kamppuri teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kulkeminen bussilla ja ratikalla on maksutonta lastenvaunujen ja rollaattorin kanssa. Pyörätuolien turvallisten matkustusmahdollisuuksien osalta pyydetään vammaisneuvoston kannanotto."

Aki Leppänen, Matti Rainio ja Arto Gröönroos kannattivat ehdotusta.

Asiasta käytiin keskustelu.

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.

Eija Kamppuri peruutti aiemman muutosehdotuksena ja teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kulkeminen kaikessa Nysse-liikenteessä on maksutonta lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorin kanssa."

Aki Leppänen ja Matti Rainio kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän pohjaehdotus JAA, Kamppurin muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Kamppurin muutosehdotus hyväksyttiin äänin 11 - 3.

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 21%

    Aleksi Jäntti, Elina Järvenpää, Kimmo Alakoski

  • Ei 11 kpl 79%

    Eija Kamppuri, Marja-Riitta Martti, Ilkka Hjerppe, Niina Selin, Miia Rajala, Jutta Jelys, Aki Leppänen, Matti Rainio, Kirsikka Siik, Saana Vahvelainen, Arto Grönroos

Tiedoksi

Eveliina Kiema-Majanen, Lehtonen Tanja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.