Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 26 Hankintapäätös tarjouskilpailuun 1/2021 

TRE:7921/02.07.01/2020

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 27.01.2021 § 4 hyväksynyt Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2021 -hankinnan käynnistämisen. Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen seudun joukkoliikenteen toimeksiannosta tarjouksia joukkoliikennepalvelujen 1/2021 hankinnasta. Hankinta koski kohteen 64 kilpailutusta. Kohde 64 -sopimuksen kohteena on kutsuohjattu Nysse-alueen joukkoliikenne Oriveden keskustan ja Oriveden aseman välillä.

Kyseessä on palveluhankinta sopimuskaudelle 14.06.2021-12.06.2023. Hankintaan sisällytettiin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden (1+1) optiokaudella. 

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvon alittava palveluhankinta, joten hankintaan ei sovelleta eritysalojen hankintalakia.

Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla internetissä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankintailmoitus 2021-064012 lähetettiin julkaistavaksi 15.2.2021. Tarjoukset tuli jättää 12.03.2021 kello 13:00 mennessä sähköisesti. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta. Kaikki tarjouksen jättäneet toimijat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Kohteeseen 64 jätti tarjouksen seuraavat kolme tarjoajaa: Valkeakosken Liikenne Oy (2444759-5), Tokeen Liikenne Oy (0619020-4) ja Lux Cab Oy (2774644-3).

Valintaperusteena hankinnassa on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 85 % ja laadun 15 %.

Hinnan arviointi tapahtuu siten, että edullisimman vuotuisen liikennöintikustannuksen antanut saa 85 pistettä ja muiden pisteet lasketaan kaavalla (pienin annettu vuotuinen liikennöintikustannus/pisteytettävän tarjouksen vuotuinen liikennöintikustannus) *85.

Laatupisteet koostuvat jokaisesta arkisin toteutettavasta mahdollisesta ylimääräisestä ajovuorosta, joista on mahdollista saada lisäpisteitä. Yhdelle lisävuorolle myönnettiin 1,25 laatupistettä. Korkeintaan oli mahdollista saada 15 laatupistettä. Laatupisteet laskettiin seuraavalla kaavalla (tarjottu arvo/suurin annettu arvo) *15.

Valkeakosken Liikenne Oy:n tarjous oli vertailuperusteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin. Voittajan osalta on tarkistettu tilaajavastuulain mukaiset selvitykset hyväksytysti.

Valkeakosken Liikenne Oy on ilmoittanut tarjouksellaan, ettei käytä alihankintaa tämän sopimuksen palvelutuotannossa.

Sopimus voidaan allekirjoittaa 14 vuorokautta hankintapäätöksen tiedoksiannosta edellyttäen, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksiköstä suunnittelija Leena Huhtala sekä Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntijat Sari Tamminen ja Antti Mustalahti.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen lukuun ottamatta liikesalaisuuksiksi merkittyjä ja hyväksyttyjä kohtia tai asiakirjoja. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus kohteen 64 joukkoliikennepalveluiden tuottamisesta solmitaan Valkeakosken Liikenne Oy:n kanssa sopimuskaudeksi.

Optiovuosien käyttämisestä joukkoliikennelautakunta tekee erillisen päätöksen.

Tämä päätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Sopimuksen arvo sitoumuksetta on 400 000 euroa sisältäen mahdollisen option käytön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat, hankintapalvelut/Tuomi Logistiikka, Leena Huhtala, Joukkoliikenne

Muutoksenhaku

Oikaisuohje

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 132 §:n mukaisen hankintaoikaisun (sovelletaan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) 123 §:n viittaussäännöksen perusteella) tai kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta hankintapäätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuntalain mukaista oikaisua haetaan päätösotteen Muutoksenhakuviranomainen-kohdassa mainitulta toimielimeltä.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C
PL 487
33101 Tampere

Hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn hankintaoikaisun tai oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Määräaika

Hankintaoikaisu ja oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos päätös oheisasiakirjoineen annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä. Mikäli käytetään todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.