Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 24 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2021-22, linja 82 

TRE:5390/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 27.1.2021, § 7, joukkoliikenteen palvelutasosta talvikaudelle 2021-22. Päätöksen jälkeen on aloitettu yksityiskohtainen aikataulujen suunnittelu. Suunnitteluprosessissa on käynyt ilmi, että Pohtolan ja Siivikkalan alueita palvelevan linjan 82 Lielahti - Siivikkala aikatauluja ei ole budjetoidulla kalustomäärällä mahdollista muodostaa niin, että vaihtoyhteydet Tampereen keskustan suunnasta Siivikkalaan olisivat asiakkaille riittävän selkeät ja luotettavat. Lielahden alueen pysäkkien rakenne ei ole nykyisellään hyvä bussista bussiin vaihtoyhteyksien järjestämiseen. Näistä syistä linjan 82 joukkoliikennepalvelua ei ole mielekästä toteuttaa 27.1.2021 päätetyssä muodossa.

Riittävän selkeän ja luotettavan liikennepalvelun muodostamiseksi Pohtolan ja Siivikkalan alueille on tunnistettu kaksi vaihtoehtoa: Lisäkaluston osoittaminen linjalle 82 tai liikennepalvelun järjestäminen budjetoidulla kalustomäärällä ainoastaan linjan 82x Siivikkala - Tuulensuu reitillä. Lisäkaluston osoittaminen linjan 82 reitille aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia liikennepalvelun järjestämiseen. Liikennöiminen ainoastaan Siivikkala - Tuulensuu reitillä vähentää vuoromäärää Siivikkalassa selvästi 27.1.2021 päätetystä tasosta, mutta aiheuttaa selvästi pienemmät lisäkustannukset. Tilanteeseen paremmin soveltuvaksi vaihtoehdoksi on arvioitu liikennöinti ainoastaan linjan 82x Siivikkala - Tuulensuu reitillä. Linjan tunnukseksi muutetaan selkeyden vuoksi 82. Tällä vaihtoehdolla Siivikkalaan pystytään tarjoamaan lähes nykyistä vastaava palvelutaso.

Pidemmällä aikavälillä linjastosuunnittelussa on edelleen tavoitteena lisätä vuorotiheyttä myös Siivikkalan alueella. Tämä tulee parhaiten mahdolliseksi Pyynikintorilta länteen rakenteilla olevan raitiotien osan 2 käyttöönoton yhteydessä.

Päivitetty joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma (versio 4) on esityslistan liitteenä. Suunnitelmaan ei ole tehty tätä käsittelyä varten muutoksia muille linjoille kuin 82 ja 82x.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma (versio 4) talvikaudelle 2021-2022 hyväksytään toteutettavaksi ajalla 9.8.2021 - 5.6.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, TKL/Jaakko Kettunen, Ylöjärven kaupunki/Mari Ruissalo, Leena Huhtala, Satu-Anneli Marjeta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.