Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2020 (lisäpykälä) 

TRE:5020/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 7416821 ja strategiacontroller Tuomas Huhtala, puh. 040 353 7384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinta.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate oli -17,8 milj. euroa sisältäen sekä palvelukokonaisuuden että tilaajan toiminnan kustannukset ilman palvelualueen tukipalvelujen vyörytysosuuksia. Toimintakate toteutui 6,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate toteutui 1,6 milj. euroa talousarviota huonompana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa (kv 19.10.2020 § 132) talousarviomuutoksina koronapandemian aiheuttamia käyttötalousmuutoksia, josta myyntitulojen vähennyksiä 16,2 milj. euroa, tukien ja avustusten lisäyksiä 5,2 milj. euroa sekä toimintamenojen vähennyksiä 3,4 milj. euroa.

Talousarvio sisältää 0,2 milj. euroa kaupungin talousohjelmasta tulevia säästötoimenpiteitä kohdistuen lipun hintojen korotuksiin. Hintoja korotettiin 2.1.2020 alkaen yhteensä noin 4 prosenttia. Talousohjelman toimenpiteet jäivät toteutumatta, sillä koronapandemian vuoksi lipputulot vähenivät 14,2 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot toteutuivat noin 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ulkoisista tuotoista ylittyivät lipputulot ja saadut valtiontuet. Alkuperäiseen talousarvioon nähden lipputulot alittuivat 14,2 milj. euroa koronapandemian aiheuttaman kysynnän pienentymisen vuoksi. Alkuperäiseen talousarvioon nähden saadut valtiontuet ylittyivät 8,7 milj. euroa, sillä saatu valtiontuki koronapandemian aiheuttamiin lipputulomenetyksiin oli 7,6 milj. euroa ja myös muut saadut valtiontuet kasvoivat. 

Toimintakulut toteutuivat noin 0,5 milj. eurolla vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakulut alittuivat 3,9 milj. eurolla. Kulujen alitus aiheutui pääosin koronapandemian johdosta tehdyistä palvelutarjonnan leikkauksista ja kustannustason ennakoitua vähäisemmästä noususta.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit toteutuivat 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Alitus johtuu lippu- ja maksatusjärjestelmän kustannuksiin saadusta rahoitusosuudesta, jota ei oltu budjetoitu.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisen toiminnan osalta koronaepidemia hankaloitti toimintaa monin tavoin vuoden 2020 aikana. Tästä huolimatta kaikki palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet saatiin toteutettua ainakin osittain vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä poikkeamia sekä raportointikauden keskeisiä onnistumisia on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman tammi-joulukuun 2020 katsaus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Niina Selin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Elina Järvenpää poistui kokouksesta asian päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)