Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 25 Nyssen toimintaympäristön muutokset vuoden 2020 aikana 

TRE:1841/08.01.01/2021

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nyssen toimintaympäristössä on vuoden 2020 aikana tapahtunut useita muutoksia. Kevään 2020 aikana alkanut korona-epidemia vaikutti Nyssen matkustajamääriin merkittävästi. Tämä vaikutti myös Nyssen lipputuloihin, joilla aikaisempina vuosina oli katettu lähes kaksi kolmasosaa Nyssen vuosibudjetista. Kevään aikana Nysse joutui useampaan otteeseen tarkastelemaan liikenteen tilausta ja joukkoliikenteen palvelutasoa koko vuoden 2020 osalta. Koronasta johtuvat muutokset esiteltiin aina lautakunnalle ja tuotiin päätöksentekoon joko viranhaltijan päätöksen tiedoksiantona tai lautakunnan tehtävänä päätöksenä.

Kevään 2020 aikana päädyttiin aloittamaan kesäkauden liikennöinti aikaistetusti 11.5.2020 (TRE:6991/08.01.01/2019). Tampereen pormestari päätti 8.4.2020 § 56, että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan päätöksiä 30.1.2019 § 4 ja 27.11.2019 § 81 muutettiin siten, että liikennöinti keskeytettiin vuoden 2020 maalis-huhtikuun aikana osalla Nysse-linjoista. Talviaikataulukauden viimeinen liikennöintipäivä oli 10.5.2020. Kesäkauden joukkoliikenteen palvelutason aloituksen aikaistamista käsiteltiin häiriötilanteiden aikaisessa johtoryhmässä 8.4.2020 ja Tampereen pormestari hyväksyi kokouksessa päätöksen aikaistaa Nyssen kesäkauden alkua.

Kesäkauden joukkoliikenteen palvelutason aikaistetulla ajankohdalla saatiin kompensoitua osittain merkittävää noin 70 % lipputulojen laskua. Lipputulojen raju väheneminen edellytti myös menojen kriittistä tarkastelua koko talousarviovuoden osalta. Menojen vähentäminen samassa suhteessa ja yhtä nopealla aikataululla lipputulojen vähenemän kanssa olisi ollut mahdotonta. Liikennöinti kesäkauden aikatauluilla vastasi paremmin kevään loppupuolella vallitsevaan joukkoliikennekysyntään, kun matkustajamäärät olivat laskeneet lähes 30 % edellisvuoden mittausajankohdasta. Kesäkauden päätöksenteossa tehtiin liikennöintiin viikonloppujen osalta muutos, kun aiemmasta päätöksestä poiketen kaikilla linjoilla liikennöitiin lauantaisin sunnuntain aikataulujen mukaisilla aikatauluilla. Lisäksi perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välinen yöliikenne keskeytettiin valtioneuvoston asettaman ravintoloiden ja yökerhojen aukiolorajoituksen vuoksi.

Koulujen hallittuun lähiopetuksen siirtyminen tapahtui 14.5. Tämän johdosta Nyssessä palautettiin koululaisliikenteen vuoroja linjoille 26, 28C, 29A, 40C, 41, 42KP, 44, 46J, 63, 73K, 77, 78, 79B, 85, 86, 90, 91, 92, 137. Liikennöinti koululaislinjoilla päätyi peruskoulun viimeisenä arkipäivänä 29.5.

Joukkoliikennelautakunta käsitteli toukokuussa 2020 myös uudestaan talvikauden 2020-2021 (TRE:512/08.01.01/2020) palvelutasoa johtuen merkittävästä lipputulojen menetyksestä ja matkustajamäärän laskusta. Aikaisemmasta talvikauden 2020-2021 päätöksenteosta poiketen lautakunnalle esiteltiin joukkoliikenteen palvelusuunnitelma, jossa osalla linjoista (8, 9, 24, 38, 42) aloitettiin talvikauden mukainen liikennöinti vasta 14.9. Lisäksi linjoilla 4 ja 9 tarkistettiin aikaisemmin suunniteltu palvelutaso ja osa linjojen palvelutasonnostoista peruttiin. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti linja 85 ei enää talvikaudella 2020-2021 liikennöinyt väliä Kuru - Virrat.  

Kesä-heinäkuussa 2020 Nysse lisäsi yöliikennettä osalle linjoista, kun valtioneuvosto purki osan yökerhoja koskevista rajoituksista.

Lautakunta käsitteli lokakuussa talvikauden 2020-2021 (TRE:512/08.01.01/2020) joukkoliikenteen palvelutasoa uudelleen. Valtioneuvoston asettamien yökerhojen rajoitusten myötä Nysse keskeytti perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain väliset yöliikenteet. Illan viimeiset vuorot noudattelivat arkipäivän myöhäisillan liikennetarjontaa. Samalla päätöksessä esitettiin joukkoliikennejohtajalle oikeus palauttaa yöliikenne tarpeen mukaan.

Lokakuussa 2020 lautakunnassa käsiteltiin myös kevään 2021 (TRE:5997/08.01.01/2020) joukkoliikenteen palvelutasoa. Päätöksessä pyrittiin löytämään tasapaino laskeneen matkustajakysynnän ja tarjonnan välille. Keväällä 2021 joukkoliikenteen palvelutasoa laskettiin vähentämällä vuoromäärä tiheästi liikennöitävillä linjoilla 1, 2, 4, 6, 9, 12, 24, 25, 35 ja 42. Vuorotarjontaa laskemalla, erityisesti tiheästi liikennöitäviltä linjoilta, saatiin aikaiseksi merkittäviä kustannussäästöjä, mutta asiakkaiden matkustusmahdollisuudet eivät merkittävästi heikentyneet. Osa palvelutason muutoksista astui voimaan 4.1.2021 alkaen ja osalla linjoista palvelutasomuutokset toteutetaan vasta 5.4.2021 alkaen, kun osa matkustajista siirtyy kevätkauden loppupuolella vaihtoehtoisiin kulkumuotoihin, esimerkiksi pyöräilyyn.

Liitteessä on kuvattu muutokset ja päätöksenteon järjestys. Kaikilla muutoksilla on pyritty vastaamaan sen hetkiseen joukkoliikennetarpeeseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Merkitään joukkoliikenteen (Nyssen) vuoden 2020 toimintaympäristökatsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Lempäälän kunta/Timo Nevala, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Oriveden kaupunki/Mari Kinnunen, Pirkkalan Kunta/Antti Reinikka, Vesilahden kunta/Kati Paunonen, Ylöjärven kaupunki/Mari Ruissalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)