Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 24.3.2021

§ 23 Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetuen 2021 hakeminen 

TRE:1843/02.04.01/2021

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö
  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

 Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) käynnisti 8.3.2021 julkisen henkilöliikenteen valtionavustushaun 2021 suurille kaupunkiseuduille. Traficom myöntää suurille kaupunkiseuduille joukkoliikenteen valtionavustusta valtion talousarvion momentin 31.20.55 perusteella. Valtionavustuksen myöntämistä säätelee valtionavustuslaki (688/2001) sekä valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018).

Suurten kaupunkiseutujen valtionavustuskohteet vuodelle 2021 ovat seuraavat:

1. Suurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tuki 2021, perusrahoituksen osuus, yhteensä 9,75 miljoonaa euroa

2. Suurten kaupunkiseutujen ilmastoperusteinen rahoitus sekä vuoden 2020 kiintiöimätön osuus

a) Suurten kaupunkiseutujen ilmastoperusteinen rahoitus, MAL-sopimuksissa sidottu osuus 2021, yhteensä 7 miljoonaa euroa

b) Ilmastoperusteisen rahoituksen kaikille toimivaltaisille viranomaisille haettavissa oleva osuus. Puhtaiden käyttövoimien ja kaluston edistämiseen viranomaisten järjestämässä linja-autoliikenteessä. Kohteiden 2b ja 2c valtionavustus on yhteensä enintään 23 miljoonaa euroa.

c) Ilmastoperusteisen rahoituksen kaikille toimivaltaisille viranomaisille haettava osuus. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaa edistävät hankkeet.

3. Valtion seitsemännen lisätalousarvion 29.10.2021 akuutista koronatilanteesta johtuva tuki, yhteensä 73 miljoonaa euroa

Liikennepalvelulain 181 § määrittelee palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset. Suuria kaupunkiseutuja ovat valtioneuvoston asetuksessa liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018) määritellyt Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä sekä Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut. Suurten kaupunkiseutujen liikenteen digitalisaatiota ja palveluistumista edistävä rahoitus vuosille 2022-2023 haetaan erillisellä valtionavustushaulla.

Valtionavustuksen edellytyksenä on, että avustus kytketään maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevassa aiesopimuksessa (jäljempänä MAL-sopimus) sovittuihin liikenteen palvelujen kehittämistoimiin kohteiden 1 ja 2 osalta.

Valtionavustuksen myöntökohteet ovat seuraavat:

Kohde 1: Perusrahoitus

 Vuoden 2021 valtionavustushaussa valtionavustuksen myöntökohteena on perusrahoituksen osalta ainoastaan palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostojen nettokustannukset. Myönnettävän valtionavustuksen määrä on sidoksissa MAL-sopimuksen rahoitustasoon sekä siinä sovittuihin liikenteen palvelujen kehittämishankkeisiin. Valtionavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon myös JOVARA-kriteerit. Valtionavustukseen oikeutettavien kustannusten tulee olla syntynyt vuoden 2021 aikana.

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa sovittu rahoitustaso on 1,925 milj. euroa/vuosi ja kaupunkiseutu on sitoutunut MAL-sopimuksessa edistämään seuraavia kehittämishankkeita:

  • palvelutason nostaminen
  • joukkoliikenneinfran kehittäminen ja joukkoliikenteen nopeuttaminen
  • hintakilpailukyvyn ylläpitäminen ja liikkumispalvelujen kehittäminen
  • puhtaiden käyttövoimien käytön lisääminen
  • markkinoinnin lisääminen

 

Kohde 2: Ilmastoperusteiset toimenpiteet

Kohde 2a:

Suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimuksissa sidottu ilmastoperusteisen rahoituksen osuus. Valtionavustuksen tulee edistää alueen MAL-sopimuksessa sovittuja ilmastoperusteisen joukkoliikenteen valtionavustuksen toimenpiteitä. Myönnettävän valtionavustuksen määrä on sidoksissa MAL-sopimukseen. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Valtionavustukseen oikeutettavien kustannusten tulee olla syntynyt vuoden 2021 aikana.

Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa sovittu kohdan 2a mukainen rahoitustaso on 1,4 miljoonaa euroa/vuosi. Valtionavustus kohdistetaan erityisesti sähköiseen joukkoliikenteeseen (raitiotie, lähijunat, sähköbussit) ja tukea voi hyödyntää puhtaan käyttövoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelun kehittämiseen sekä joukkoliikennepalvelujen ostoon.

Kohde 2b:

Kaikille toimivaltaisille viranomaisille jaettavan ilmastoperusteisen rahoituksen tarkka summa täsmentyy myöhemmin. Kohteiden 2b ja 2c valtionavustus on yhteensä enintään 23 miljoonaa euroa. Pääosa rahoituksesta kohdennetaan puhtaiden käyttövoimien ja kaluston edistämiseen viranomaisten järjestämässä linja-autoliikenteessä. Tärkeimpinä kriteerinä tässä ovat CO2-vaikutukset. Lisäksi huomioidaan käyttövoimien alkuinvestointien tarve sekä viranomaisen osoittama aktiivisuus puhtaisiin käyttövoimiin siirtymisessä. Valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten tulee olla syntynyt vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Kohde 2c:

 Rahoituksesta arviolta 2-4 miljoonaa euroa kohdennetaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaa edistäviin hankkeisiin:

  • Kaluston täyttöasteen seurannan menetelmien ja järjestelmien kehittäminen
  • Joukkoliikenteen markkinointi ja brändäys sekä näihin kytketyt kertaluonteiset lippujen alennuskampanjat

 

Kohde 3: Koronatuet

Valtion seitsemännen lisätalousarvion 29.10.2020 mukainen lisämäärärahoitus akuutista koronatilanteesta johtuvaan joukkoliikenteen rahoitusvajeeseen. Valtionavustus on suurille kaupunkiseuduille vuodelle 2021 yhteensä 73 miljoonaa euroa. Valtionavustus on tarkoitettu valtion rahoitusosuuden kasvattamiseen toimivaltaisten viranomaisten hankkimassa EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisessa liikenteessä. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen hankinnan nettokustannukset. Kustannusten tulee olla syntynyt vuoden 2021 aikana.

Tavoitteena on korvata toimivaltaisten viranomaisten lipputulomenetyksistä sama prosenttiosuus eri viranomaisluokissa. Koronatukien osalta valtionavustukseen liittyy joukkoliikenteen palvelutasoon sidonnaisia ehtoja. Ehtojen tavoitteena on varmistaa se, että joukkoliikenteeseen ei tehdä ylimitoitettuja säästötoimenpiteitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea haetaan täysimääräisesti MAL 4 -sopimuksen mukaisesti kohteiden 1 ja 2a osalta. Kohteiden 1 ja 2a valtiontuki jakautuu seudun kunnille samalla prosenttiosuudella liikenteen nettokustannuksista.

Kohteen 3 mukainen koronatuki kohdistetaan koronatilanteesta aiheutuvien nettokustannusmuutosten pienentämiseen samalla prosenttiosuudella kaikille kaupunkiseudun kunnille. 

Kohteiden 2b ja 2c valtiontukea haetaan ja mahdollinen tuki kohdennetaan erillisiin aiheen mukaisiin hankkeisiin.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan laatimaan tukihakemukset ja hoitamaan hakuprosessia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)