Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 84 Joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmän G-vyöhykkeen muuttaminen F-vyöhykkeeksi 4.1.2021 alkaen 

TRE:6872/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen liikennöintialue seudulla on jaettu kuuteen maksuvyöhykkeeseen A, B, C, D, E ja F. Kaupunkiseudun kuntien lisäksi Nysse liikennöi tällä hetkellä Keski-Suomen maakunnan Kuhmoisten kuntaan. Kuhmoisten kunnan alueella on käytössä lisävyöhyke G. Lisävyöhykkeelle G voi ostaa normaalien ikäryhmien mukaisesti Nyssen lipputuotteita rajoitetusti. Tällä hetkellä G-vyöhykkeeltä eli Kuhmoisista liikennöidään Tampereelle arkisin 3 vuoroa, lauantaisin 2 vuoroa ja sunnuntaisin 1 vuoro. Paluusuuntaan Tampereelta Kuhmoisiin pääsee arkisin 2 vuorolla sekä lauantaisin ja sunnuntaisin yhdellä vuorolla. Vielä kesällä 2020 vastaava G-vyöhyke oli käytössä myös Virtain alueella, jonne liikennöitiin linjalla 85. Linjan 85 liikennöinti katkaistiin Kuruun talviliikennekauden 2020 alusta lähtien.

Vyöhykejärjestelmän yksinkertaistamiseksi on tarkoituksenmukaista luopua G-lisävyöhykkeestä 4.1.2021 alkaen, kun Kuhmoisten kunta siirtyy Pirkanmaalle. G-lisävyöhyke muuttuu näin F-vyöhykkeeksi ja lippuvalikoima täydentyy kaikilla Nyssen lipuilla. G-vyöhykkeeltä matkustus esimerkiksi Tampereelle halpenee aikuisten ikäryhmässä matkakortin arvolipulla nykyisestä 9,90 eurosta 7,20 euroon. Vastaava muutos 30 vrk:n kausilipussa on 129 eurosta 115 euroon.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Joukkoliikenteen vyöhykejärjestelmän G-vyöhykkeestä luovutaan 4.1.2021 alkaen ja G-vyöhyke muuttuu F-vyöhykkeeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arja Wirtzenius/Kuhmoisten kunta, Harri Vitikka/Pirkanmaan ely-keskus, Tanja Lehtonen/Nysse

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.