Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Sopimus Nysse-lippujen kelpoisuudesta VR:n junaliikenteessä Tampereen kaupunkiseudun alueella 

TRE:6821/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi syksyllä 2018 alueilta hakemuksia osallistumisesta junaliikenteen pilottihankkeeseen osana LVM:n junaliikenteen osto- ja velvoiteliikennesopimusta. Tampereen seudulla pilotin kehittämistoimenpiteet painottuivat erityisesti Nokian ja Tampereen välille, missä 15.12.2019 alkaen on ollut arkipäivisin käytettävissä 16 junavuoroa suuntaansa aikaisemman 9 vuoron sijaan. Tampereen ja Lempäälän välillä junavuorot lisääntyivät pilotissa 22 vuorosta 28 vuoroon suuntaansa. Oriveden ja Tampereen välillä vuorotarjonta kasvoi vastaavasti 11 vuorosta 14 vuoroon. Pilotti toteutetaan alueilla 15.12.2019 - 31.12.2020.

Tänä syksynä allekirjoitetun valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020-2023 (MAL-sopimus) mukaan valtion tavoitetilana on jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikennettä VR:n kanssa käynnissä olevissa henkilöjunaliikenteen hankintaneuvotteluissa vuoden 2020 jälkeisessä tilanteessa vähintään nykyisen pilotin tasoisena. Valtion tavoitteena on edistää lähijunaliikenteen houkuttelevuutta seudulla pyrkien siihen, että lähijunaliikennettä tarjotaan seudulla myös tulevaisuudessa ja että siitä muodostuu pysyvä osa alueen liikennöintiä.

Tampereen kaupunki (kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen) ja VR-Yhtymä Oy tekivät Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan 19.12.2019 päätöksen mukaisesti pilottiin liittyvän lippuyhteistyösopimuksen. Sopimuksella sovittiin Nysse-kausilippujen kelpaamisesta VR:n liikenteessä Tampereen seudulla sekä lähi- että kaukojunaliikenteessä. Sopimuksen mukaisesti kumpikin osapuoli vastaa omasta liikennepalvelustaan ja siihen liittyvistä toimista. Pilotissa 30-360 vuorokauden Nysse-kausiliput kelpaavat junaliikenteessä ja VR saa näillä lipputuotteilla tehdyistä matkoista nousukorvauksen, jonka suuruus on vastaavan junaliikenteen kausilipun yhden matkan asiakashinta. Nysse-kausiliput leimataan asemalaitureilla Tampereen kaupungin asentamilla kortinlukijoilla. 

Kyseessä oli pilottisopimus, jonka tarkoituksena oli luoda valtakunnallinen toimintamalli junaliikenteen hyödyntämiseen seudullisessa liikkumisessa ja luoda siitä pysyvää toimintaa Tampereen kaupunkiseudulle. Koska LVM:n ja VR:n välinen osto- ja velvoiteliikennesopimus oli voimassa allekirjoitushetkellä 15.12.2020 asti, oli lippuyhteistyösopimuskin voimassa 15.12.2020 asti. Lippuyhteistyö alkoi 3.2.2020.

Lippuyhteistyösopimuksen päättyessä 15.12.2020 on tarpeen tehdä uusi sopimus. VR:n kanssa on neuvoteltu liitteenä oleva, pääperiaatteiltaan samansisältöinen kuin päättymässä oleva sopimus. Merkittävimpänä uudistuksena on, että lippuyhteistyöhön sisältyy 4.1.2021 alkaen matkakortille ladattujen kausilippujen lisäksi mobiili 30 vrk:n opiskelijakausiliput sekä Nysse Mobiilin kerta- ja vuorokausiliput. Uusi sopimus on tehty määräaikaisuuden sijaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Sopimus lippuyhteistyöstä hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Niina Selin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hanna Castrén-Ollila/VR Oy, Tanja Lehtonen/Nysse , Maarit Kaartokallio/Nysse

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.