Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 81 TKL:n tuotantosopimus 1.1.2021 alkaen 

TRE:6729/00.01.00/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikennetuotanto on viranomaisen omana tuotantona järjestämää joukkoliikennettä. Tuotantoa ohjaamaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 9.12.2011 nykyisen tuotantosopimuksen, joka noudattelee rakenteeltaan ja sisällöltään mahdollisimman paljon kilpailuttamalla hankitun liikenteen sopimuksia. Tällä pyrittiin mahdollisimman hyvään vertailtavuuteen oman tuotannon ja ulkoisten tuottajien välillä. Nykyinen sopimus on toiminut pääosin tavoitellusti ja oman tuotannon vertailtavuus ulkoiseen tuotantoon on edesauttanut tavoiteltuun kustannustehokkuuden merkittävään kasvuun. Lähtötilanteeseen verrattuna TKL:n yksikköhinnat ovat pudonneet hieman yli 10 %:a lähtötilanteesta. Haasteena nykyisessä sopimuksessa on ollut sen synnyttämä intressien polarisoituminen ja siten tilaajan ja tuottajen tarpeeton sisäinen vastakkainasettelu. Myös tuotannon laadunohjauksessa on ollut haasteita. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2020.

Uusi tuotantosopimus on laadittu tavoitteena säilyttää saavutettu kustannustehokkuus parantaen samalla tuotannon laatua. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vähentää vastakkainasettelua. Mallina tuotantosopimuksen laadinnassa ovat olleet erilaiset palveluallianssisopimukset. Allianssisopimuksissa tilaaja ja palveluntuottaja suunnittelevat ja ratkaisevat sopimukseen toteuttamisen liittyviä asioita yhdessä sopimuskauden aikana tilanteen mukaan. Tämän mahdollistamiseksi yhteistyö organisoidaan sisältäen johtoryhmän ja tarkoituksenmukaiset projekti- tai seurantaryhmät. Tilaajan ja tuottajan perinteistä työnjakoa uudistetaan yhteistyön mahdollistamiseksi. Toiminnan tehostamiseksi ja palvelun laadun kehittämiseksi laaditaan kannustejärjestelmä.

Uusi tuotantosopimus tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Toimintatapoja uudistetaan vuoden 2021 aikana. Sopimukseen on kirjattu eräänlaisena siirtymäsäännöksenä se, että tilaajan ja tuottajan välisessä toiminnassa noudatetaan 31.12.2020 päättyvän joukkoliikenteen tuotantosopimuksen (TRE: 9395/08.01.01/2011) mukaisia liikenteen hoidollisia ohjeita ja määrittelyjä, kunnes uuden sopimuksen mukainen johtoryhmä on toisin päättänyt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva tuotantosopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Pirhonen/TKL

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.