Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Tilausliikenne Atro Vuolle Oy - vuorojen liittyminen Nysse-lippujärjestelmään 

TRE:6533/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, p. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Nokian kaupunki on tiedustellut mahdollisuutta liittää Nysse-lippujärjestelmään kaupungin ostoliikenteenä linja-autoilla ajettava reitti Pinsiö - Nokian keskusta - Harjuniitty. Reitti palvelee pääosin Nokian kaupungin sisäistä koululaisliikennettä.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 16.11.2016 kokouksessaan periaatteista, joilla niin sanotut ulkopuoliset liikenteet voivat liittyä Nysse-lippujärjestelmään.

Toimintaperiaatteet ulkopuolisten liikenteiden liittymisessä Nysse-lippujärjestelmään ovat seuraavat:

1. Liikenteen liittymisestä Nysse-lippujärjestelmään tehdään kirjallinen sopimus määräajaksi. Määräaika on enintään sen pituinen kuin liittyvän liikennepalvelun perustana oleva reittiliikennelupa tai liikenteen ostosopimus.
2. Toisena sopijaosapuolena toimii Tampereen kaupunki ja toisena sopijaosapuolena joko reittiliikenneluvan haltija tai ostoliikenteen kyseessä ollessa ostoliikennesopimuksen kaikki osapuolet.
3. Sopimus Nysse-lippujärjestelmään liittymisestä tehdään vain sellaisista liikennepalveluista, jotka täydentävät Tampereen kaupungin järjestämää joukkoliikennepalvelua ja joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole kilpailla viranomaisen järjestämän liikennepalvelun kanssa.
4. Kohdan 3 mukaisen päätöksen liikennepalvelun soveltuvuudesta Nysse-lippujärjestelmään tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila).
5. Nysse-lippujärjestelmään liittyvissä vuoroissa tulee kelpuuttaa kaikki lippujärjestelmän lipputuotteet ja toimia lippujärjestelmän muiden matkustusehtojen mukaisesti koko Tampereen toimivalta-alueella. Nysse-lippujärjestelmän lipputuotteista, lippujen hinnoista ja matkustusehdoista päättää Jolila.
6. Lippujärjestelmään liittyvä liikennöitsijä saa matkalippujen käytöistä ja myynneistä ainoastaan kyseisen lipputuotteen puhtaaseen asiakastuloon perustuvan korvauksen.
7. Tampereen kaupunki perii kohdan 6 mukaisesta korvauksesta selvityspalkkion.
8. Lippujärjestelmään liittyvän liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä osoittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista ja erikseen pyydettäessä sopimuskauden aikana todistus verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.
9. Sopimuksessa noudatetaan molemminpuolista vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.
10. Sopimuksenalaisen liikenteen merkittävistä muutoksista, kuten vuorojen lakkauttaminen tai merkittävä reittimuutos, tulee ilmoittaa Tampereen kaupungille viimeistään 6 kuukautta ennen muutosajankohtaa.
11. Liikennöitsijän tulee käyttää lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen tunnuksena Tampereen kaupungin kanssa sovittavaa linjanumeroa.
12. Liikennöitsijän tulee toimittaa lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen reitti ja aikataulutiedot Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen aikataulukauden vaihtumista. Tampereen kaupungilla on oikeus julkaista reitti- ja aikataulutiedot omissa tiedotuskanavissaan sekä avoimena datana kolmansien osapuolten tiedotuskanavien käyttöön.

Nokian kaupungin ostoliikennevuoro Pinsiö - Nokian keskusta - Harjuniitty palvelee pääosin kaupungin sisäistä koululaisliikennettä keskustaajaman ulkopuolelta keskustaajamassa sijaitseviin kouluihin. Liittyessään Nysse-lippujärjestelmään vuorot laajentavat koulupäivinä Tampereen seudun joukkoliikenteen lipputuotteilla saavutettavissa olevia alueita Nokialla. Vuorot täydentävät Nysse-liikenteen tarjontaa, eikä niiden voida katsoa kilpailevan linjojen 71 tai 79 kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Tilausliikenne Atro Vuolle Oy:n liikennöimä Nokian kaupungin ostama Pinsiö - Nokian keskusta - Harjuniitty joukkoliikennevuorojen liittyminen Nysse-lippujärjestelmään 1.1.2021 alkaen noudattaen JOLILA 16.11.2016 hyväksymiä toimintaperiaatteita. Linjatunnuksena reiteistä käytetään numeroa 750 Pinsiö - Nokia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KAPA/Joli Tanja Lehtonen, Mika Julkunen, Juha-Pekka Häyrynen, Nokian kaupunki Milla Valkonen, Tilausliikenne Atro Vuolle Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.