Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 25.11.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Valtion neljännen lisätalousarvion 5.6.2020 akuutista koronatilanteesta johtuvan tuen kohdentuminen kaupunkiseudulla 

TRE:4238/02.04.01/2020

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) myönsi päätöksellään 30.9.2020 Tampereen kaupunkiseudulle koronatilanteesta johtuvaa tukea lipputulomenetyksiin yhteensä 7 630 000 euroa (alv 0). Traficom on päätöstä valmistellessaan tarkastellut kaikkien suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen ilmoittamia arvioituja lipputulomenetyksiä ja pyrkinyt korvaamaan lipputulomenetykset samalla prosenttiosuudella kaikille. Tuki on noin 47 prosenttia arvioiduista lipputulomenetyksistä.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien osalta vuoden 2020 joukkoliikenteen talousarvio tulee toteutumaan koronasta aiheutuvien lipputulomenetysten johdosta nettokustannuksiltaan ennakoitua suurempana. Nettokustannuksiin vaikuttavat lipputulomenetysten lisäksi koronatilanteen johdosta tehdyt palvelutason leikkaukset. Nämä on syytä ottaa huomioon koronatukea kohdennettaessa ja kaupunkiseudun sisällä saatu tuki onkin perusteltua ja tarkoituksenmukaista kohdentaa TA2020 koronasta aiheutuvien nettokustannusmuutosten pienentämiseen samalla prosenttiosuudella kaikille. Tukea kohdennettaessa otetaan huomioon muista syistä johtuva nettokustannusten muutos ja niihin ei koronatuella ole vaikutusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valtion myöntämä akuutista koronatilanteesta johtuva joukkoliikennetuki Tampereen kaupunkiseudulle, 7 630 000 euroa (alv 0), kohdistetaan talousarvion 2020 koronatilanteesta aiheutuvien nettokustannusmuutosten pienentämiseen samalla prosenttiosuudella kaikille kaupunkiseudun kunnille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen kaupunkiseudun kunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.