Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 26.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 33 Onnibus.com Oy - reittiliikennelupahakemus 

TRE:2615/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Onnibus.com Oy on hakenut Uudenmaan ELY-keskukselta Tampere - Helsinki reittiliikennelupiin muutosta 28.5.2018 alkaen. Liikennöitsijä järjestäisi Tampereen ja Helsingin välisen liikennetarjonnan uudelleen niin, että kaikkien Helsinkiin menevien ja sieltä tulevien vuorojen päätepysäkki Tampereella on linja-autoasema. Yhteydet Hervannan alueelta Helsinkiin järjestettäisiin pääosin vaihtoyhteytenä reitillä Turtola - Hervanta - Sääksjärvi. Sääksjärvellä vaihto Helsinkiin menevään / sieltä tulevaan vuoroon.

Uudenmaan ELY-keskus on siirtänyt 5.4.2018 lähetetyllä sähköpostilla reittiliikennelupahakemuksen Turtola - Hervanta - Sääksjärvi osuuden käsittelyn Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että Jolilan toimivallassa oleva osuus käsitellään uutena reittiliikennelupahakemuksena. Uudenmaan ELY-keskus päättää tarvittavista muutoksista Hervanta - Helsinki -reitillä voimassaoleviin reittiliikennelupiin. Lupahakemus on esityslistan liitteenä.

Joukkoliikennelain 22§ mukaan:

"Reittiliikennelupa myönnetään hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa ja joka sitoutuu harjoittamaan liikennettä 48 §:ssä tarkoitetun laatulupauksensa mukaisesti. (6.3.2015/177)

Reittiliikenneluvan myöntävä viranomainen voi hylätä hakemuksen, jos:

1) luvan myöntävä viranomainen päättää tai on päättänyt järjestää alueensa tai sen osan joukkoliikennepalvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti ja haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa palvelusopimusasetuksen mukaan harjoitetulle tai harjoitettavalle liikenteelle;

2) haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota harjoitetaan toisen toimivaltaisen viranomaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn, palvelusopimusasetuksessa tarkoitetun julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen mukaan;

3) haettu liikenne aiheuttaisi jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jota on tarkoitus harjoittaa 2 kohdassa mainitun sopimuksen mukaisesti edellyttäen, että liikennettä koskeva palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on toimitettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavaksi;

4) haetut reitit tai pysäkit eivät ole liikennöintiin käytettävissä;

5) hakija on ilman viranomaisen 33 §:n nojalla tekemää liikenneluvan peruuttamispäätöstä viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana lopettanut reittiliikenteen tai kutsujoukkoliikenteen harjoittamisen; (6.3.2015/177)

6) hakijan reittiliikennelupa tai kutsujoukkoliikennelupa on viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana peruutettu 34 §:n 1 momentin nojalla tai hakijalle on annettu 35 §:n 1 momentin mukainen varoitus"

Onnibus.com Oy:llä on voimassa oleva joukkoliikennelupa. Hakemuksessaan Onnibus.com Oy sitoutuu harjoittamaan liikennettä laatulupauksensa mukaisesti.

Jolila on päättänyt että joukkoliikenne Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan alueilla järjestetään palvelusopimusasetuksen 1370/2007/EY mukaisesti. Haetun reittiliikenteen kanssa samalla reitillä on palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti järjestettyä liikennettä seuraavasti: 9.8.2018 alkaen Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 58 Sääksjärvi - Hervanta n. 60 min välein klo 7-9 ja 14-17 välisenä aikana.

Onnibus.com Oy:n hakema reittiliikenne Turtola - Hervanta - Sääksjärvi on tarkoitettu ensisijaisesti yhteydeksi yhtiön Tampere-Helsinki kaukoliikennevuoroille. Reitillä liikennöitäisiin kaikkina viikonpäivinä merkittävästi enemmän kuin PSA-liikenteenä järjestettävä linja 58. Kaupunkiseudun sisäisessä liikenteessä Sääksjärvi ei ole olennainen kysyntäpiste, vaan pikemminkin mahdollinen vaihtopaikka Hervannasta Lempäälän suuntaan. Näistä lähtökohdista Onnibus.com Oy:n hakeman Turtola - Hervanta - Sääksjärvi - (Helsinki) liikenteen ei voida arvioda aiheuttavan jatkuvaa ja vakavaa haittaa PSA:n mukaisesti järjestetyn linjan 58 liikennöinnille.

Kaikki PSA:n mukainen liikenne Onnibus.com Oy:n lupahakemuksen mukaisella reitillä on Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan (Jolila) toimivallassa. Näin ollen Tampereen kaupungin ei ole tarvetta pyytää lausuntoa reittiliikennelupahakemuksesta, vaan se voi itse arvioida reittiliikennelupahakemuksen mukaisen liikenteen vaikutuksia PSA-liikenteelle.

Reittiliikennelupahakemuksessa esitetyt pysäkit ovat liikennöintiin käytettävissä siltä osin kuin ne sijaitsevat yleisillä katu- tai tiealueilla. Hakemuksessa esitetty Turtolan kauppakeskuksen pysäkki (Nyssen pysäkki-ID 3563, Turtola) sijaitsee yksityisellä tontilla. Reittiliikenneluvan hakijan on osoitettava Tampereen kaupungille ennen luvan kirjaamista ja  liikenteen aloittamista, että tontin omistajalta/haltija hyväksyy pysäkin käyttämisen haettuun liikenteeseen.

Onnibus.com Oy:n hakemuksessa joukkoliikennelain mukaiset edellytykset reittiliikenneluvan myöntämiselle täyttyvät.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Onnibus.com Oy:lle myönnetään 4.4.2018 hakemuksen mukainen reittiliikennelupa reitille Turtola - Hervanta - Sääksjärvi. Turtolan kauppakeskusen pysäkin käyttö edellyttää tontin omistajan suostumusta.

Luvan voimassaolo alkaa 28.5.2018.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Onnibus.com Oy, Uudenmaan ELY-keskus, Nevala Timo/Lempäälän kunta, Huhtala Leena/KAPA-JOLI

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.