Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 83 Joukkoliikenteen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmäpalveluiden käyttäminen Valkeakosken kaupungin alueella 

TRE:7169/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikenneinsinööri Maarit Kaartokallio, puh. 044 430 9089, maarit.kaartokallio@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, karoliina.vehmaanpera@tampere.fi

Perustelut

Valkeakosken kaupunginhallitus esittää Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän käyttöönottamista Valkeakosken alueen joukkoliikenteessä 1.6.2021 alkaen. Ote Valkeakosken kaupunginhallituksen päätöksestä on liitteenä. Samanaikaisesti on tarkoitus siirtyä markkinaehtoisesta liikenteestä bruttoliikenteeseen Valkeakosken ja Tampereen välillä. Valkeakosken kaupunki tavoittelee muutoksilla joukkoliikenteen toimintavarmuutta, alhaisempia lipunhintoja matkustajille sekä joukkoliikenteen ja kaupungin kilpailukykyä.

EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA 1370/2007) tarkoitettu tieliikenteen toimivaltainen viranomainen Valkeakosken kaupungin alueella sekä Valkeakosken ja Tampereen välisessä liikenteessä on Pirkanmaan ELY-keskus. Nykyisin Valkeakosken kaupungin sisäinen liikenne on käyttöoikeussopimuksina kilpailutettua liikennettä ja Tampereelle ulottuva liikenne markkinaehtoista liikennettä. Valkeakosken sisäisessä liikenteessä on käytössä edullinen subventoitu kaupunkilippu, mutta kaupunkien välisen markkinaehtoisen liikenteen kausilipunhinnat ovat noin kaksinkertaiset kuin vastaavilla matkoilla Nysse-liikenteessä. Syksyllä 2018 markkinaehtoinen kaupunkien välinen liikenne keskeytyi yllättäen aiheuttaen ongelmia valkeakoskelaisten liikkumiseen sekä lisäksi mm. Lempäälän koulumatkoihin. ELY-keskuksen johdolla on aloitettu valmistelu sekä Valkeakosken sisäisen liikenteen että kaupunkien välisen liikenteen bruttomallisesta hankinnasta kesästä 2021 eteenpäin.

PSA:n mukaan tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset voivat puuttua markkinoiden toimintaan varmistaakseen monilukuisempien, luotettavampien, korkealaatuisempien tai edullisempien palveluiden tuottamisen kuin ne palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla. Liikennepalvelulain (320/2017) mukaan viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa. ELY-keskus on järjestänyt Valkeakosken ja Tampereen välisessä liikenteessä toimivien liikennöitsijöiden kuulemisen marraskuun alussa. Suunnittelutyöryhmään ELY-keskus on pyytänyt mukaan Valkeakosken kaupungin, Lempäälän kunnan ja Tampereen seudun joukkoliikenteen edustajat. Liikenteen järjestämisen yhteistyöstä on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Valkeakosken liittyminen Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmään ei tarkoittaisi toimivaltaisen viranomaisen vaihtumista. Liikenteen suunnittelu-, hankinta-, tiedotus-, valvonta-, liikennöintikorvaus- ja alijäämävastuu säilyisi edelleen Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Valkeakosken kaupungilla heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisena. Nysseltä hankittaisiin palveluna Valkeakosken sisäisen sekä Nysse-alueen ja Valkeakosken välisen liikenteen valmiin aikatauluaineiston tallentaminen suunnitteluohjelman kautta taustajärjestelmiin, lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän käyttö sekä lippuclearing. Nysse vastaisi myös yleisestä lippuja koskevasta informaatiosta. Näistä aiheutuvan työn kustannukset katettaisiin prosenttiperusteisilla korvauksilla, joita Valkeakosken kaupunki maksaisi vastaavasti kuin Nyssen jäsenkunnat. Valkeakosken kaupunki voisi halutessaan etukäteen lausua esimerkiksi lipunhintamuutoksista, mutta sillä ei olisi jäsentä joukkoliikennelautakunnassa.

Palvelun hankintaehdot neuvoteltaisiin pääosin ennen liikenteen kilpailutuksen alkua, mutta yksityiskohtaiset toimintatavat olisi mahdollista sopia vasta sitten, kun on tiedossa lippu- ja maksujärjestelmän sekä clearingjärjestelmän kehitysvaihe liikenteen alkaessa. On odotettavissa, että liikennepalvelulain määrittämään kehityssuuntaan edetään ennen liikenteen alkua.

Muutos toisi myös Tampereen seudun asukkaille laajemman mahdollisuuden matkustaa Valkeakoskelle Nyssen lipputuotteilla. Valkeakoski kuuluisi kokonaisuudessaan D-vyöhykkeeseen. Nykyisin Nysse-lipulla voi matkustaa linjalla 44 Kangasalan ja Valkeakosken välillä muutamalla vuorolla arkisin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään Nyssen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmien tarjoaminen palveluna korvausta vastaan Valkeakosken sisäisessä liikenteessä ja Nysse-alueen ja Valkeakosken kaupungin välisessä liikenteessä kesästä 2021 alkaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Elina Järvenpää poistui kokouksesta.

Tiedoksi

Valkeakosken kaupunginhallitus / talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff, Pirkanmaan ELY-keskus / joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, yksikön päällikkö Harri Vitikka, Lempäälän kunta / suunnittelupäällikkö Timo Nevala, Tampereen kaupunki / suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.