Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 82 Joukkoliikenteen palvelutaso kesäkaudella 2020 

TRE:6991/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut suunnitelman Nysse-liikenteen kesäkauden 2020 palvelutasosta. Suunnitelma on esityslistan liitteenä. Se pohjautuu kesän 2019 liikennöintiin, mutta siihen on tehty joitakin muutoksia matkustuskysynnän ja liikennöintiolosuhteiden muutosten vuoksi. Suunnitelman mukainen liikennetilaus on joukkoliikenteen vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion mukainen.

Verrattuna kesään 2019 kesäkaudelle 2020 liikennettä lisätään runkolinjoilla 1, 8, 9, 10 ja 70. Vuorotarjonnan lisäykset kohdistuvat kesäajan tyypillisiin asiointi- ja vapaa-ajanmatkustusaikoihin, arki-keskipäivään, arki-iltaan, mutta myös arjen ruuhka-aikaan. Lisäksi vuorotarjonnan lisäykset kohdistuvat lauantaipäiviin. Tavoitteena on vahvistaa joukkoliikenteen roolia vapaa-ajanmatkustuksessa, mutta mahdollistaa entistä paremmin arjen työmatkaliikenteen sujuvuus. Edellä mainittujen runkolinjojen lisäksi tarjontaa lisätään linjoilla 25 ja 44. 

Merkittävimmät reittimuutokset tehdään linjoille 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 40, 50, 55 ja 85. Kyseisten linjojen reittimuutokset tulevat voimaan, mikäli Tampereen valtuusto tekee 25.11.2019 päätöksen ratikan rakentamisesta Hatanpään valtatielle.

Merkittäviä reittimuutoksia tehdään myös Nokialla liikennöiville linjoille 70, 71, 72 ja 79. Muutokset liittyvät Nokian kaupunkikehityslautakunnan tekemään päätökseen (NOK/408/05.03.06/2019) toteuttaa Nokian linjastoon rakenteellinen uudistus. Rakenteellisella uudistuksella pystytään parantamaan Nokian aseman ja Tampereen välistä nopeaa liikennöintiyhteyttä arjen ruuhka-aikoina ja saavuttamaan samalla kustannussäästöjä, heikentämättä merkittävästi minkään alueen palvelutasoa. Linja 70 jatkaa uudistuksen myötä Nokian asemalta Etelä-Nokialle, linjoina 70A Nokian asema - Vihola - Keho ja 70B Nokian asema - Koskenmäki - Keho, samalla linjan 70 vuorotarjontaa välillä Nokian asema Tampere parannetaan arjen ruuhka-aikoina. Linjan 71 reitti muuttuu välillä Nokian asema - Keho, kun linja 70B korvaa yhteysvälin. Linjaa 71 liikennöidään jatkossa Nokian asemalta Harjuniittyyn, linjan nykyinen reitti Tampereen ja Nokian välillä ei muutu. Muutoksen myötä linja 73 lakkautetaan ja korvataan Nokian aseman ja Harjuniityn välisellä osuudella linjalla 71 sekä Nokian aseman ja Kehon välillä linjalla 70A. Muutoksen yhteydessä linja 79 ei enää liikennöi Nokian asemalta Tampereen keskustaan. Linjan 72 reitti muuttuu ajettaessa Viholasta Tampereelle ja uusi reitti kulkee Paasikiventien kautta.

Liikennetarjontaa vähennetään kesän ajaksi aiempaan verrattuna linjoilla 17, 21, 31, 38 ja 41. Lisäksi linjoilla 42 ja 55 arjen ruuhka-ajan lisäliikennöinti toteutetaan ainoastaan kesäkauden alusta juhannukseen saakka sekä elokuun alusta talvikauden alkuun saakka.

Linjoja 24, 28C, 35, 46, 63, 73K, 74, 84V, 86 ja 137 ei liikennöidä kesällä lainkaan. Nämä linjat eivät liikennöineet myöskään kesällä 2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma kesäkaudelle 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kari Virtanen poistui kokouksesta.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, Länsilinjat Oy/Terhi Penttilä, Väinö Paunu Oy/Jarmo Paunu, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy/Pertti Johansson, Valkeakosken Liikenne Oy/Ville Laurell, Tilausliikenne Atro Vuolle Oy/Anne Salonen, Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Lempäälän kunta/Timo Nevala, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Oriveden kaupunki/Pirkko Lindström, Pirkkalan kunta/Antti Reinikka, Vesilahden kunta/Kati Paunonen, Ylöjärven kaupunki/Jussi Teronen, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.