Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 81 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2019-2020 - reittimuutokset 6.1.2020 alkaen 

TRE:661/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt joukkoliikenteen palvelutasosta, eli linjareiteistä ja palvelutarjonnan määrästä reiteillä, kokouksessaan 11.4.2019, § 26.

Tampereen kaupunginhallitus on 4.11.2019, § 472, päättänyt esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Hatanpään valtatielle osuudelle Hämeenkatu - Tampereen valtatie toteutetaan raitiotierata. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 25.11.2019. Mikäli kaupunginvaltuusto päättää toteutuksesta kaupunginhallituksen esittämällä tavalla, on bussiliikenteen reittejä työmaan kohdalla muutettava. Työmaan ajan Hatanpään valtatietä Suvantokadun ja Hämeenkadun välillä voidaan liikennöidä vain pohjoiseen päin. Etelän suuntaan bussien olisi käytettävä Aleksanterinkatua. Työnaikaisen reitin arvioidaan ruuhkautuvan, mikäli kaikki nykyisin Hatanpään valtatietä käyttävät vuorot ajettaisiin työmaa-alueen läpi. Ruuhkautumisen ja siitä aiheutuvien lisäkustannusten välttämiseksi linjoille 1, 4, 9, 40, 50, 55 ja 85 esitetään päätepysäkkien sijainnin muutosta ja linjalle 12 vuorotarjonnan muutosta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma noudatettavaksi 6.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, Länsilinjat Oy/Jukka Ylitalo, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy/Pertti Johansson, Valkeakosken Liikenne Oy/Ville Laurell, Väinö Paunu Oy/Jarmo Paunu, Tuomas Kähkönen/Kangasalan kaupunki, Timo Nevala/Lempäälän kunta, Milla Valkonen/Nokian kaupunki, Mari Kinnunen/Oriveden kaupunki, Antti Reinikka/Pirkkalan kunta, Kati Paunonen/Vesilahden kunta, Jussi Teronen/Ylöjärven kaupunki, Pirkanmaan ELY-keskus.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.