Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 27.11.2019

§ 80 Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 4/2019 - Linja 115 tarjouskilpailun käynnistäminen 

TRE:6990/02.07.01/2019

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tamperefi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 115 liikennöi reitillä Keskustori - Pispalanharju. Linjaa liikennöidään yhdellä 16-paikkaisella pienellä linja-autolla. Linjan liikennöintisopimus päättyy 31.5.2020. Liikennöinti on kilpailutettava, jotta palvelu voi jatkua, sillä kaupungin omalla tuotannolla ei ole reitille sopivaa pienkalustoa eikä sellaista ole suunnitelmissa hankkia.

Joukkoliikennelautakunnan 11.4.2019, § 27, hyväksymän Linjasto 2021 -suunnitelman mukaan linjan 115 reittiä ollaan muuttamassa vuonna 2021 siten, että se kulkisi Pispalanharjun ja Järvensivun välillä. Sopimuskauden aikana tapahtuvat reittimuutokset ovat normaalia liikennöintisopimusten mukaista toimintaa. Hankinnassa varataan mahdollisuus lisätä optiona tilattavan liikennepalvelun määrää reittimuutoksen yhteydessä.

Nysse-liikennettä kilpailutetaan tyypillisesti 5+1+1+1 ja 3+1+1 vuoden sopimuksilla. Pidemmät sopimukset tehdään kohteista, joissa edellytetään uuden kaluston käyttämistä ja lyhyemmät sopimukset kohteissa, joissa ei vaadita täysin uusia busseja. Linjan 115 osalta liikennöinti kilpailutettaisiin 3+1+1 vuoden sopimuksella, eikä edellytettäisi tehdasuutta kalustoa.

Linjan käyttäjämäärän ja lipputulojen lisäämiseksi on ehdotettu paikalliskulttuuria ja Pispalanharjun matkailullista vetovoimaa hyödyntäviä toimenpiteitä. Toistaiseksi asiassa ei ole löydetty selkeitä toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä, eikä luontevaa vastuutahoa niille. Linjan liikennöinnin kilpailuttaminen ei estä kehittämistoimenpiteiden toteuttamista myöhemmin vaan pikemminkin luo hieman pidempiaikaisen pohjan niiden suunnittelulle ja toteuttamiselle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Järjestetään avoin tarjouskilpailu bruttokustannusperiaatteella pienkalustolla liikennöitävän linjan 115 (Keskustori - Pispalanharju, vuodesta 2021 alkaen Järvensivu - Pispalanharju) liikennöinnistä 1.6.2020 alkaen kolmen vuoden ajaksi. Hankintaan sisällytetään optio sopimuksen jatkamisesta 1+1 vuodella sekä optio tilausmäärän lisäämisestä linjan reitin muuttuessa vuonna 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Huhtala, Essi Rae/Tuomi Logistiikka Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.