Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Joukkoliikenteen palvelutaso kesäkaudella 2019 

TRE:7600/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut suunnitelman Nysse-liikenteen kesäkauden 2019 palvelutasosta. Suunnitelma on esityslistan liitteenä. Se pohjautuu kesän 2018 liikennöintiin, mutta siihen on tehty joitakin muutoksia matkustuskysynnän ja liikennöintiolosuhteiden muutosten vuoksi. Suunnitelman mukainen liikennetilaus on joukkoliikenteen vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukainen.

Verrattuna kesään 2018 kesäkaudelle 2019 liikennettä lisätään runkolinjoilla 3, 8, 9, 40 ja 50. Vuorotarjonnan lisäykset kohdistuvat kesäajan tyypillisiin asiointi- ja vapaa-ajanmatkustusaikoihin, arki keskipäivään, arki-iltaan sekä lauantaipäiviin. Tavoitteena on vahvistaa joukkoliikenteen roolia vapaa-ajanmatkustuksessa. Edellä mainittujen runkolinjojen lisäksi tarjontaa lisätään linjalla 11 Partolan ja Keskustorin välillä sekä linjoilla 25, 42 ja 55. Tampereen ja Pirkkalan alueen runkolinjoilla on liikennöity jo useita vuosia juhannusaattoiltana sekä juhannuspäivänä. Muilla linjoilla liikenne on loppunut juhannusaattona iltapäivällä, eikä juhannuspäivänä ole liikennöity lainkaan. Kesällä 2019 juhannusaattoillan ja juhannuspäivän liikennöintiä laajennetaan  koskemaan myös linjoja 40, 50, 70Y ja 80Y. 

Merkittävimmät reittimuutokset tehdään linjoille 15 ja 25. Linja 15 ajetaan jatkossa rautatieasemalta Järvensivulle Vuolteenkadun ja Viinikan liittymän kautta. Linjan 25 Keskustori - Janka reittiosuus muutetaan kulkemaan Kalevantien, Takojankadun ja Sarvijaakonkadun kautta Sammon valtatielle. Linjoille 5 ja 32 tehdään vähäiset reittimuutokset TAYS:n ja Tampellan alueen päätepysäkkien osalta. Uusia kesäkaudella liikennöitäviä linjoja ovat 27 Keskustori - Sarankulma - Partola, 58 Sääksjärvi - Hervanta sekä 115 Keskustori - Pispalanharju.

Liikennetarjontaa vähennetään kesän ajaksi aiempaan verrattuna linjoilla 38 ja 84. Linjoja 24, 28C, 35, 44, 46, 63, 73K, 74, 84V, 86 ja 137 ei liikennöidä kesällä lainkaan. Nämä linjat eivät liikennöineet myöskään kesällä 2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Liitteenä oleva joukkoliikenteen kesäkauden 2019 palvelutasosuunnitelma hyväksytään noudatettavaksi ajalla 3.6. - 7.8.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jarkko Hovilainen ja Niina Selin poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Tuomas Kähkönen/Kangasalan kaupunki, Timo Nevala/Lempäälän kunta, Milla Valkonen/Nokian kaupunki, Minna Lehti/Oriveden kaupunki, Mikko Keränen/Pirkkalan kunta, Minna Hutko/Vesilahden kunta, Jussi Teronen/Ylöjärven kaupunki, Jukka-Pekka Vallius/Pirkanmaan ELY-keskus, Pekka Pirhonen/TKL, Terhi Penttilä/Länsilinjat Oy, Jarmo Paunu/Väinö Paunu Oy, Pertti Johansson/Pirkanmaan Tilausliikenne Oy, Ville Laurell/Valkeakosken Liikenne Oy, Anne Salonen/Tilausliikenne Atro Vuolle Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.