Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 28.4.2021

§ 34 Bussi-Manninen Oy - vuorojen liittyminen Nyssen-lippujärjestelmään 

TRE:2449/08.01.01/2021

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Virrat - Orivesi - Tampere välisen liikenteen keväällä 2021. Tämän myötä Oriveden ja Tampereen väliseen liikenteeseen on kilpailutusvaiheessa pyydetty mahdollisuutta käyttää Nysse-lipputuotteita Orivedellä sekä Oriveden ja Tampereen välisessä liikenteessä. Bussi-Manninen Oy:n tuottama liikenne Virrat - Orivesi välillä alkaa  7.6.2021. Uutena palveluntuottajana toimii Bussi-Manninen Oy, joka ei aiemmin ole ollut osana Nyssen lippujärjestelmää. 

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on päättänyt 16.11.2016 kokouksessaan periaatteista, joilla niin sanotut ulkopuoliset liikenteet voivat liittyä Nysse-lippujärjestelmään.

Toimintaperiaatteet ulkopuolisten liikenteiden liittymisessä Nysse-lippujärjestelmään ovat seuraavat:
1. Liikenteen liittymisestä Nysse-lippujärjestelmään tehdään kirjallinen sopimus määräajaksi. Määräaika on enintään sen pituinen kuin liittyvän liikennepalvelun perustana oleva reittiliikennelupa tai liikenteen ostosopimus.
2. Toisena sopijaosapuolena toimii Tampereen kaupunki ja toisena sopijaosapuolena joko reittiliikenneluvan haltija tai ostoliikenteen kyseessä ollessa ostoliikennesopimuksen kaikki osapuolet.
3. Sopimus Nysse-lippujärjestelmään liittymisestä tehdään vain sellaisista liikennepalveluista, jotka täydentävät Tampereen kaupungin järjestämää joukkoliikennepalvelua ja joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole kilpailla viranomaisen järjestämän liikennepalvelun kanssa.
4. Kohdan 3 mukaisen päätöksen liikennepalvelun soveltuvuudesta Nysse-lippujärjestelmään tekee Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (Jolila).
5. Nysse-lippujärjestelmään liittyvissä vuoroissa tulee kelpuuttaa kaikki lippujärjestelmän lipputuotteet ja toimia lippujärjestelmän muiden matkustusehtojen mukaisesti koko Tampereen toimivalta-alueella. Nysse-lippujärjestelmän lipputuotteista, lippujen hinnoista ja matkustusehdoista päättää Jolila.
6. Lippujärjestelmään liittyvä liikennöitsijä saa matkalippujen käytöistä ja myynneistä ainoastaan kyseisen lipputuotteen puhtaaseen asiakastuloon perustuvan korvauksen.
7. Tampereen kaupunki perii kohdan 6 mukaisesta korvauksesta selvityspalkkion.
8. Lippujärjestelmään liittyvän liikennöitsijän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin sekä osoittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista ja erikseen pyydettäessä sopimuskauden aikana todistus
verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.
9. Sopimuksessa noudatetaan molemminpuolista vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa.
10. Sopimuksenalaisen liikenteen merkittävistä muutoksista, kuten vuorojen lakkauttaminen tai merkittävä reittimuutos, tulee ilmoittaa Tampereen kaupungille viimeistään 6 kuukautta ennen muutosajankohtaa.
11. Liikennöitsijän tulee käyttää lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen tunnuksena Tampereen kaupungin kanssa sovittavaa linjanumeroa
12. Liikennöitsijän tulee toimittaa lippujärjestelmään kuuluvan liikenteen reitti ja aikataulutiedot Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen aikataulukauden vaihtumista. Tampereen kaupungilla on oikeus julkaista reitti- ja aikataulutiedot omissa tiedotuskanavissaan sekä avoimena datana kolmansien osapuolten tiedotuskanavien käyttöön.

 

Virrat - Orivesi - Tampere liikenne täydentää nykyistä linjan 95X liikennöintiä välillä Orivesi - Tampere. Liikenne ei siten kilpaile Nysse-liikenteen kanssa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Bussi-Manninen Oy:n liikennöimä, Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkima Virrat-Orivesi-Tampere, hyväksytään osaksi Nysse-lippujärjestelmää 7.6.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oriveden kaupunki/Mari Kinnunen, Bussi-Manninen Oy/Anssi Manninen, KAPA-Joli/Tanja Lehtonen, Pirkanmaan ELY-keskus/Jukka-Pekka Vallius; Racha Mroueh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.