Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 29.1.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 3 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudelle 2020-2021  

TRE:512/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut suunnitelman Nysse-liikenteen talvikauden 2020-2021 palvelutasosta. Suunnitelma, jossa on esitetty linjojen reitit, palvelutarjonta sekä suunnitellut muutokset perusteluineen, on esityslistan liitteenä. Suunnitelma pohjautuu talvikauden 2019-2020 liikennöintiin, mutta siihen on tehty joitakin muutoksia matkustuskysynnän ja liikennöintiolosuhteiden muutosten vuoksi.

Suunnitelman mukaan joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan lisäämällä vuoromäärää linjoilla 2, 4, 8, 9, 10, 11, 25 ja 70. Lisäksi seudun joukkoliikenteen linjastoon tehdään useita reittimuutoksia sekä Tampereella että seudun muissa kunnissa.

Tampereen keskustan ja Vuoreksen välille perustetaan uusi  linja 5x, joka tarjoaa normaalia linjaa 5 nopeamman yhteyden alueiden välillä arjen ruuhka-aikoina. Uuden linjan perustamisen myötä linja 33Y jatketaan Lahdesjärveltä Vuorekseen.

Linjan 11B päätepysäkki siirretään IKEA:n pihasta Nirvaan aikuiskoulutuskeskus Takk:n pihaan. Muutoksella saadaan parannettua Partolan ja Lahdesjärven välistä poikittaisyhteyttä. Muutoksen yhteydessä Nirvan joukkoliikenteen palvelutasoa pystytään parantamaan, kun linja 11B liikennöi kaikkina viikonpäivinä. Linjan 11B päätepysäkkimuutoksen yhteydessä linja 33 lakkautetaan. Muutos on osa Linjasto 2021 -päätöstä (TRE:1039/08.01.01/2018).

Linjalle 28 tehdään keskustassa reittimuutos. Linja liikennöi jatkossa Itsenäisyydenkadulta Tampere-talon kautta Ratinaan ja edelleen Hämeenpuiston kautta Pirkankadulle. Muilta osin linjareitti säilyy entisellään. Muutoksella pystytään luomaan uusia joukkoliikenneyhteyksiä keskusta-alueelle ja rakentamaan vaihdottomia yhteyksiä esim. Kaupin kampuksen ja Keskustan yliopistokampuksen välillä sekä Kaakinmaan ja Taysin välille. Reittimuutoksella varaudutaan vuonna 2021 alkavaan raitioliikenteeseen. Linjan 28 reittimuutoksen yhteydessä linjan 6 päätepysäkki siirtyy Nalkalasta Pyynikintorille.

Nokialla toteutetaan linjaston rakenteellinen uudistus. Osa muutoksista on hyväksytty jo joukkoliikenteen kesän 2020 palvelutasossa (TRE:6991/08.01.01/2019). Rakenteellisella uudistuksella pystytään parantamaan Nokian aseman ja Tampereen välistä nopeaa liikennöintiyhteyttä arjen ruuhka-aikoina linjoilla 70A ja 70B sekä saavuttamaan samalla kustannussäästöjä muiden aikojen liikennöinnissä, heikentämättä merkittävästi minkään alueen palvelutasoa. Muutoksen yhteydessä lakkautetaan linjat 73 sekä 74. Yhteydet Etelä-Nokialta ja Kankaantaan alueilta toteutetaan muilla linjoilla sekä junayhteydellä.

Linjalle 65 tehdään useampi reittimuutos, joilla parannetaan työ- ja koulumatkayhteyksiä Härmälän, Nekalan sekä Hervannan välillä.

Busseilla järjestettävää liikennetarjontaa vähennetään talvikauden ajaksi aiempaan verrattuna linjoilla 17,  31, 58 sekä 95.

Suunnitelma on joukkoliikenteen vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion mukainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma talvikaudelle 2020-2021 noudatettavaksi 10.8.2020 - 6.6.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Inna Rokosa saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Niina Selin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

TKL, Länsilinjat Oy, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy, Valkeakosken Liikenne Oy, Väinö Paunu Oy, Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Lempäälän kunta/Timo Nevala, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Oriveden kaupunki/Pirkko Lindström, Pirkkalan kunta/Antti Reinikka, Vesilahden kunta/Kati Paunonen, Ylöjärven kaupunki/Mari Ruissalo, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.