Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 2.9.2021

§ 73 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2021-2022 

TRE:5390/08.01.01/2020

Valmistelija

  • Huhtala Leena, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Leena Huhtala, puh. 044 430 9088, etunimi.k.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Linjan 79 reitti suunniteltiin talvikauden 2021–2022 mukaiseen liikennöintiin reitille Pirkkalan keskustasta Kirkonkylän koululle. Yhteydellä haluttiin ennen kaikkea palvella Pirkkalassa kulkevia koululaisia, jotka kulkevat Kyöstin ja Turrin alueelta Kirkonkylän koululle. Näillä koululaisilla koulumatka on alle 3 kilometriä. Nykyinen linjastoratkaisu pidentää Pirkkalan ja Nokian välistä liikennöintiä noin 3–8 minuuttia riippuen siitä, kuinka hyvin linja-auto pääsee koulun kääntöpaikalla kääntymään. Nykyisellään joukkoliikenteen viranomainen on saanut huomattavasti palautetta liikennöitsijältä, ettei linja-auto ole päässyt kääntymään koulun kääntöpaikalla. Asiaa on selvitetty kunnan kanssa ja syynä ovat muun muassa lähityömaan henkilöstön pysäköinti, henkilöstön pysäköinti sekä koululaisten hakeminen ja tuominen henkilöautoilla. Olemme matkustajamäärän tarkistamisessa havainneet, että matkustajamäärä erityisesti koululaisten osalta on ollut todella vähäinen, eikä linjaa ole käytetty koulumatkojen tekemiseen. Nykyisellään matkoja on Kirkonkylän koulun pysäkiltä tehty keskimäärin yhdestä kolmeen, joista noin yksi on ollut koulumatka. 

Linjareitin muutoksella saadaan parannettua linjan ajoaikavarmuutta, kun koulupihan käännöstä ei tule ylimääräisiä ajoaikaminuutteja. Aikatauluvarmuudella saadaan parannettua myös vaihtoyhteyksien takaamista Tampere - Nokia - Siuro välillä. Lisäksi ajoaikaa Nokian ja Pirkkalan välillä saadaan kilpailukykyisemmäksi henkilöauton kanssa, kun linjalla ei enää käydä koulun pihassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Muutetaan linjan 79 reittiä Pirkkalassa siten, että uusi reitti ajetaan Pirkkala - Suupantie - Lentoasemantie - Naistenmatkantie - Rajasalmentie - Pyhäjärventie - Sarpatintie - Nokian valtatie - Nokia asema - Siuro/Linnavuori 20.9.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

KAPA/Joli Juha Kortteus, Satu-Anneli Marjeta, Pirkkalan kunta/Antti Reinikka, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Pirkanmaan tilausliikenne Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.