Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 4 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2019-2020 

TRE:661/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin joukkoliikenteen palveluryhmä on laatinut suunnitelman seudullisen joukkoliikenteen palvelutasosta talviaikataulukaudella 2019 - 2020. Suunnitelma, jossa on esitetty linjojen reitit, palvelutarjonta sekä suunnitellut muutokset perusteluineen, on esityslistan liitteenä.

Suunnitelman mukaan joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan lisäämällä vuoromäärää linjoilla 3, 8, 40 ja 50. Lisäksi avataan uusi nopea, erityisesti työ- ja opiskelumatkaliikennettä palveleva linja 36 Lentävänniemi - TAYS. Linja 36 liikennöidään Paasikiventien ja Kekkosentien kautta, eli Rantatunnelin kautta keskustan ohi.

Suunnitelmassa esitetään linjan 37 lakkauttamista ja korvaamista alueittain linjojen 14, 25 ja 29 reittimuutoksilla. Alueille, joilta linja 37 lakkautetaan pystytään muiden linjojen reittimuutoksilla tarjoamaan nykyinen tai nykyistä parempi palvelutaso kustannustehokkaammin.

Talviaikataulukausi alkaa peruskoulun lukuvuoden alkaessa torstaina 8.8.2019 ja päättyy sunnuntaina 31.5.2020.

Suunnitelman mukaiset liikennetilaukset ovat joukkoliikenteen vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma noudatettavaksi ajalla 8.8.2019 - 31.5.2020.

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma noudatettavaksi ajalla 8.8.2019 - 31.5.2020, lisäksi linjan 115 palvelutaso säilytetään nykyisenlaisena koko talviliikennekauden 2019-2020 ajan.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Jäntti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Puheenjohtajana tästä eteenpäin toimii Kirsikka Siik.

Kari Virtanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Ilkka Hjerppe teki seuraavan toivomusponnen, jossa valtuusto myönsi ko. bussilinjalle määrärahan yhdeksi vuodeksi. Mikäli määrärahaa myönnetään myös tuleville vuosille (syksyn budjettineuvottelut), liikennöintiä luonnollisesti jatketaan. Sama toteutuu, mikäli linjan käyttöaste on sellainen, että se on tarkoituksenmukaista säilyttää osana joukkoliikenteen kokonaisuutta.

Kirsi Kaivonen ja Matti Rainio teki muutosehdotuksen Arto Grönroosin kannattamana: Linjan 115 palvelutaso säilytetään nykyisenlaisena koko talviliikennekauden 2019-2020 ajan.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Kaivosen ja Rainion muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: muutosehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 4, tyhjää 2, poissa 2 (JAA; Siik, Hjerppe, Rajala, Vahvelainen, EI; Kaivonen, Rainio, Grönroos, Hovilainen, Rautalin, Wallén TYHJÄ; Martti, Haukka).

Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Toivomusponsi raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, Länsilinjat Oy/Terhi Penttilä, Väinö Paunu Oy/Jarmo Paunu, Pirkanmaan Tilausliikenne Oy/Pertti Johansson, Valkeakosken Liikenne Oy/Ville Laurell, Tilausliikenne Atro Vuolle Oy/Anne Salonen, Kangasalan kaupunki/Tuomas Kähkönen, Lempäälän kunta/Timo Nevala, Nokian kaupunki/Milla Valkonen, Oriveden kaupunki/Pirkko Lindström, Pirkkalan kunta/Antti Reinikka, Vesilahden kunta/Minna Hutko, Ylöjärven kaupunki/Jussi Teronen, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.