Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Mobiilikertalippujen hinnat 01.02.2019 alkaen 

TRE:657/02.04.03/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteessä otetaan käyttöön mobiililiput helmikuussa 2019. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön tulevat mobiilikertaliput aikuisten, nuorten ja lasten ikäryhmissä. Mobiilikertaliput esitetään hinnoiteltavaksi aikuisten ikäryhmässä käteisellä maksettavaa edullisemmmaksi. Esimerkiksi aikuisten ikäryhmän mobiilikertalipun 2 vyöhykettä sisältävän matkan hinnaksi esitetään 3,00 euroa, kun vastaava kertalippu käteisellä maksettaessa on 3,50 euroa. Nuorten ikäryhmä otetaan käyttöön mobiilikertalipuissa ja sen hinta on 75 % aikuisten ikäryhmän hinnasta. Lasten ikäryhmässä alennus on 50 %:a aikuisten ikäryhmän hinnasta. Poikkeuksena muista lipputuotteista mobiilikertalippuihin sisältyy kaikilla vyöhykevariaatioilla 60 minuutin vaihtoaika eli lippu on voimassa latauksesta 60 minuuttia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteen mukaiset mobiilikertalippujen hinnat 1.2.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tanja Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.