Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 5 Tampereen seudun joukkoliikenteen mobiililippujen myynti avoimien rajapintojen kautta 

TRE:656/02.08.01/2019

Valmistelija

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Tanja Lehtonen, puh 050 564 2706, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Laki liikenteen palveluista velvoittaa viranomaisia avaamaan liikkumis- ja yhdistämispalvelujen tarjoajille pääsyn lippu- ja maksujärjestelmän myyntirajapintaan. Rajapinnan kautta tulee voida hankkia ilman käyttöä rajoittavia ehtoja vähintään kertalippuja.

Tampereen seudun joukkoliikenne ottaa käyttöön helmikuussa 2019 mobiilikertalipun ja samalla mahdollistaa jälleenmyyjille eli ns. MaaS-operaattoreille mobiililippujen myynnin rajapinnan kautta. MaaS-operaattorit kytkevät loppukäyttäjäsovelluksensa Nysse-mobiililippujen toteutukseen, lippujen validointiin  ja lipunmyynnin raportointiin.

Avoimen rajapinnan kautta myydään aluksi mobiilikertalippuja. Mobiilikertalipun lisäksi valikoimaan tuodaan myöhemmin muitakin lipputuotteita.

Jälleenmyynnistä sovitaan liitteen mukaisella sopimuksella. Kyseisen sopimuksen voimassaoloaikana jälleenmyyjällä on oikeus myydä Nysse-lippuja sopimusehtojen mukaisesti. Jälleenmyyjän palveluiden ja sovellutusten kautta toimitetut Nysse-liput antavat haltijoilleen oikeuden käyttää Tampereen seudun joukkoliikennepalveluja samalla tavalla kuin Nyssen omien myyntikanavien kautta toimitetut vastaavat Nysse-liput.  Nysse-lippujen jälleenmyynnistä ei makseta myyntipalkkiota.

Sopimuksen sovitaan jälleenmyyntioikeudesta, siihen liittyvistä osapuolten vastuista ja velvollisuuksista, lipputulojen tilityksestä, vastuunrajoituksista sekä salassapidosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään sopimusluonnos joukkoliikennelippujen jälleenmyynnistä rajapinnan kautta.

Joukkoliikennejohtaja oikeutetaan tekemään sopimusluonnokseen teknisluonteisia muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tanja Lehtonen/joli

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.