Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen 

TRE:6165/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 § 74 päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin.

Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen järjestämisen ja palvelujen laatutason tarkastelut, joukkoliikenteen maksujen, pysäköintimaksujen ja viranomaistaksojen maksujen maltillinen korottaminen sekä kehittämistoiminnan hyödyntäminen palvelualueen prosessien kehittämisessä. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut, että toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Keskeisenä näkökulmana on ollut, että esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä kuitenkin niin, että maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen osalta palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla.

Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 0,7 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2019.

Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,2 milj. euroa, kohdistuen menojen vähennyksiin. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat vähäisemmän kysynnän linjoilla palvelutarjonnan supistaminen edellä mainituin periaattein. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018.

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 – 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 0,5 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,422 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,078 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 0,2 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa 18.6.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman toimintamenoja vähennetään 0,2 milj. euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)