Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Joukkoliikenteen palvelutaso talvikaudella 2018-2019 

TRE:1307/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, puh. 050 552 6124, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kokouksissaan 22.2.2018, § 15, ja 21.3.2018, § 22, tehnyt päätökset joukkoliikenteen palvelutasosta talviaikataulukaudella 2018-2019. Päätöksiin on sisältynyt linjan 11 ruuhka-ajan vuorotarjonnan lisääminen Partolan - Härmälän ja Keskustorin välillä. Yksityiskohtaisemmassa toteutussuunnittelussa on havaittu, että linjan 11 ruuhka-ajan lisävuorot kannattaisi ajaa aamulla keskustasta Partolaan ja iltapäivällä Partolasta keskustaan linjan 11 reitistä poikkeavaa reittiä Sarankulman työpaikka-alueen kautta. Tätä varten perustetaan uusi työmatkaliikenteen linja 27 Keskustori - Sarankulma - Partola. Linjalla liikennöidään 15-30 min välein riippuen linjan 11 ruuhka-ajan lisävuorojen aikatauluista. Järjestely ei lisää liikennöintikustannuksia aiemmin päätetystä, mutta voi lisätä joukkoliikennejärjestelmän lipputuloja. Päivitetty Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma talvikaudelle 2018-19, johon on lisätty linjan 27 tiedot, on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja

Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma noudatettavaksi ajalla 9.8.2018 - 2.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

TKL/Pekka Pirhonen, KAPA-JOLI/Riikka Salkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.