Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 30.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Palvelusopimus joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään liittymisestä 

TRE:3919/08.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Jukka Puranen, 050 5411312, jukka.t.puranen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten ja julkisyhteisöjen yhteinen IT-palvelu-, hankinta- ja kehitysyhtiö, jonka tarkoitus on hankkia, ylläpitää, kehittää ja hallinnoida yhteisiä joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä informaatiojärjestelmiä. Yhtiön osakkaita ovat tällä hetkellä suomalaiset suuret ja keskisuuret kaupungit, HSL (Helsingin seudun liikennne - kuntayhtymä) sekä valtio. Tampereen omistusosuus yhtiöstä on noin 13 prosenttia. Yhtiö toimii omistajiensa sidosryhmäyksikkönä. Yhtiö noudattaa hankinnoissaan hankintalakia mutta sitä ei sovelleta sidosyksiköltä tehtäviin hankintoihin.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on hankkinut alkuvuonna 2018 kilpailuttamalla reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän osakkaidensa käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön Tampereen kaupunkiseudun lisäksi Kuopion, Jyväskylän, Lahden, Joensuun ja Lappeenrannan seuduilla. Järjestelmän toimittaa Mattersoft Oy.

Tampereen kaupunkiseudulla nykyisin käytössä olevan reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän palvelusopimus CGI Suomi Oy:n kanssa loppuu lokakuussa 2019 ja nyt toteutettava infojärjestelmä korvaa nykyisen järjestelmän taustajärjestelmäosion. Uusi järjestelmä sisältää nykyisen järjestelmän toiminnallisuuksien lisäksi paremmat työkalut liikenteen hallintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä automaattisena toimintona suoraan asiakkaille että liikenteen ohjauskeskuksen käyttöön. Uusi järjestelmä mahdollistaa nykyistä automatisoidummat järjestelmien ylläpito- ja hallintatyöt. Uusi järjestelmä on kustannuksiltaan nykyistä edullisempi.

Matkustajainformaatiojärjestelmän käyttöönotto edellyttää palvelusopimusta Tampereen kaupungin ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n välille. Palvelusopimuksessa sovitaan kaupungin ja yhtiön väliset velvollisuudet, palvelun hinta ja maksuehdot sekä sopimuskauden pituus ja muita sopimusehtoja.

Palvelun sopimuskauden pituus on 5 vuotta, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan toistaiseksi, mikäli sopimusta ei irtisanota.

Palvelun käyttöönottavien kaupunkien maksuosuudet määräytyvät toimivalta-alueen matkustajamäärien ja liikenteessä olevien linja-autojen lukumäärän perusteella. Kummankin tekijän painoarvo on 50 %. Maksuosuus koostuu investointiosasta ja kuukausittaisesta palvelumaksusta. Tampereen kaupunki investoi järjestelmään 500.000 euroa (alv 0) ja järjestelmän käyttöönoton jälkeen kuukausimaksu on aloituslaajuudessaan 19.200 euroa/kk (alv 0). Palvelusopimuksen arvo 5 vuoden sopimuskaudella on noin 1,7 miljoonaa euroa nyt sovitussa käyttöönottolaajuudessa. Järjestelmään on mahdollista toteuttaa lisäominaisuuksia elinkaaren aikana ja niistä sovitaan erikseen. Tampereen kaupungin nykyisen informaatiojärjestelmän vastaava kuukausikustannus on noin 55.000 euroa (alv 0).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha-Pekka Häyrynen, Suunnittelupäällikkö

Hyväksytään TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa tehty palvelusopimus joukkoliikenteen reaaliaikaiseen matkustajainformaatiojärjestelmään liittymisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita ilmoitti esteellisyytenstä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki §28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Jukka Puranen poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

LMJ oy, Mika Periviita, Janne Lindberg, Eero Kaappa, Petri Hakala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.