Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, kokous 5.8.2020

§ 51 Lähimaksamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankinta Pusatec Oy:ltä 

TRE:4268/02.07.01/2020

Valmistelija

 • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Elli Kotakorpi, puh. 041 730 1192, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun joukkoliikenteen nykyinen maksujärjestelmä on kilpailutettu vuonna 2007.  Hankintapäätös (KKA 9983/16/2006) tehtiin yhdyskuntalautakunnassa 8.5.2007 ja järjestelmätoimittajaksi valikoitui Pusatec Oy. Tampereen kaupungin ja Pusatec Oy:n (2347736-2) välinen sopimus on allekirjoitettu 29.10.2007, ja se on voimassa toistaiseksi. Alkuperäisen sopimuksen arvo on 2.099.408 €.

Joukkoliikenteessä ollaan ottamassa käyttöön lähimaksamista vuoden 2021 aikana siten, että maksujärjestelmän uusi ominaisuus on käytössä, kun Tampereen raitiotien kaupallinen koeliikenne alkaa 1.4.2021. Lähimaksamisella tarkoitetaan pankkikorttien lähimaksuominaisuuden käyttöä joukkoliikennematkan maksamiseen.

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi 27.11.2019 maksujärjestelmäuudistuksen suuntaviivat. Lähimaksaminen on keskeinen osa kyseistä uudistusta.

Pusatec Oy:lta on saatu tarjous lähimaksuominaisuuteen tarvittavista laitteista ja kehitystyöstä. Tarjouksen arvo on 494.231 € jakautuen seuraavasti:

 • Rajapinta Feig EMV-moduuliin 101.271 €
 • Feig-moduulin lähimaksun ja matkakorttimaksun integrointi PT11eX-lukijan lukutasoon ja taustaan 12.500 €
 • Ohjelman ja avainten lataus 9.500€
 • Laitekohtainen ohjelmistolisenssi ja Netsin tuki 35.200 €
 • Laitteet ja asennukset, yhteensä 122.640 €
 • Ylläpitokulut kuukaudessa 4.440 € (yhteensä 4 vuoden aikana 213.120 €)

 

Kustannuksiin voidaan hakea valtionavustusta Traficomilta. Tuki tulee olemaan enintään 50 % kustannuksista.

Lähimaksaminen on uusi ominaisuus nykyiseen järjestelmään ja tarvittavat lisäosat integroidaan Pusatecin laitteisiin ja järjestelmään. Jos ominaisuus hankittaisiin muualta, koituisi huomattavia päällekkäisiä kuluja rinnakkaisen laitekannan sekä ylimääräisen mittavan integrointiprojektin muodossa:

 • Erilliset lukulaitteet eri korteille huonontaisivat selvästi asiakaskokemusta sekä lisäisivät kustannuksia päällekkäisen laitekannan vuoksi.
 • Nykyisen järjestelmän ajoneuvo-, reitti- ja sijaintitietoja hyödyntämällä vältetään päällekkäisten järjestelmien hankinta sekä alennetaan ylläpitokuluja.
 • Nykyisen järjestelmän tietoliikenneyhteyksiä hyödyntämällä vältetään päällekkäisten laitteiden hankinta sekä alennetaan ylläpitokuluja.
 • Asennuskulut ovat alhaisemmat, kun uusi laite integroidaan osaksi nykyistä laiteasennusta, vain laiteosien vaihtona/lisäämisenä nykyisiä asennusratkaisuja hyödyntäen. Myöskään uusia kaapelointeja sähkönsyöttöpisteistä alkaen ei tarvitse toteuttaa.

 

Edellä mainituin perustein on tarkoituksenmukaista tilata lähimaksuominaisuus nykyiseltä järjestelmätoimittajalta. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) eli hankintalain 136 § toisen momentin 2) kohdan mukaisesti alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Hankintalain 136 § 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.

Alkuperäisen sopimuksen arvo on 2.099.408 €. Lähimaksutoteutuksen arvo on neljän vuoden ylläpitokustannukset mukaan lukien 494.231€. Näin ollen uuden ominaisuuden arvo alittaa 50 prosentin muutosarvon. Myös muut hankintalain 136 § 2 momentin 2) kohdan edellytykset sopimusmuutokselle täyttyvät. Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa ylimääräisiä laitetoimituksia sekä lisäpalveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista eikä teknisistä syistä. Sopimuskumppanin vaihtamisesta aiheutuisi myös merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä Tampereen seudun joukkoliikenteelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja

Hankitaan lähimaksamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot Pusatec Oy:n (2347736-2) tarjouksen mukaisesti. Hankinta tehdään sopimusmuutoksena alkuperäiseen sopimukseen, joka on solmittu Tampereen kaupungin ja Pusatec Oy:n välillä 29.10.2007. Hankinnan arvo on 494.231€.

Sopimuksen muutoksesta julkaistaan sopimuksen muutosta koskeva ilmoitus sähköisesti internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Sopimusmuutoksesta laaditaan kirjallinen sopimus sopimuksen muutosta koskevan ilmoituksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Tämä päätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimusmuutosta koskeva sopimus on allekirjoitettu.

Tiedoksi

Pertti Heurlin/Pusatec Oy, Elli Kotakorpi/digiohjelma, Tanja Lehtonen/joli, Janne Lindberg/Tieha