Tarkastuslautakunta, kokous 13.5.2019

§ 56 Vuoden 2017 vastuuvapauden myöntäminen 

TRE:8280/02.02.02/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on seurata ja arvioida liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Konsernijaoston tulee varmistaa johtokuntien riittävää asiantuntemusta ja tarvittaessa järjestää koulutusta johtokuntien jäsenille.

Päätös

Tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen ehdotukset hyväksyttiin.

Esteellisyys

Johanna Roihuvuo ilmoitti olevansa esteellinen. Roihuvuo poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Kuntalaki 97.1 §).

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan esityksestä valtuusto yksimielisesti päätti, että asia käsitellään suljetuin ovin.

Asian käsittelyyn osallistuivat johtaja Juha Yli-Rajala, kaupunginreviisori Erja Viitala, tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, sihteeristö, sekä tekninen henkilökunta.

Kokouksen videointi ja radiointi lopetettiin. Yleisölehteri ja Orvokki kokoustila tyhjennettiin. Valtuuston piti viiden minuutin tauon ennen asian käsittelyn alkamista.

Aarne Raevaara teki seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan:

" Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017 lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa."

Muuttamista muotoon:

" Tilintarkastuskertomuksen mukaisesti emme puolla vastuuvapautta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineen johtokunnan jäsenille ja 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tilikaudelta."

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Raevaaran muutosehdotuksen rauenneen kannatuksen puuttuessa.

 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tilintarkastaja oli vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksessa esittänyt, että Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.5.2017 saakka toimineelle johtokunnalle ja 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta Kaupinojan vedenottamon saneeraushankkeen sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.6.2018 § 138 myöntää vastuuvapauden muille toimielimille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtajaa.

Lisäksi valtuusto päätti, että asia saatetaan uudestaan valtuuston käsittelyyn, kun Kaupinojan vedenottamon saneeraushanke on saatettu loppuun.

Vastuuvapauden epäämisen jälkeen on yleensä harkittava lähinnä sitä, esitetäänkö tilivelvolliselle vaateita. Näitä voivat olla esim. korvausvaatimus tai rikossyyte. Kuluneen vuoden aikana ei ole ilmennyt perustetta ryhtyä toimiin vaateiden esittämiseksi.

Kaupinojan vedenottamon saneeraus ei ole vielä päätöksessä. Oikeudenkäynti urakkariidassa on kuitenkin päättynyt ja kaupunki ja urakoitsijat ovat päässeet sopimukseen erimielisyyksistä. Tältä osin vastuu urakan toteutumisesta ei koske enää 31.1.2018 toiminutta toimitusjohtajaa. 

Kaupunginhallitukselta ja Tampereen Vesi Liikelaitoksen nykyiseltä toimitusjohtajalta on tiedusteltu, onko näillä tiedossa esteitä sille, että vastuuvapaus 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle voitaisiin myöntää.

Kaupunginhallituksen mukaan sen tiedossa ei ole seikkoja, joiden perusteella kaupunki voisi käynnistää vahingonkorvauskanteen Tampereen Veden entistä toimitusjohtajaa vastaan.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimitusjohtaja esitti lausuntonaan, että ”Tampereen Veden näköpiiriin ei ole tullut sellaista, minkä vuoksi entiselle toimitusjohtajalle ei voitaisi vastuuvapautta myöntää. Tampereen Vesi ja Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneeraushanketta toteuttanut KVR-urakoitsija (konsortio Alasen Rakennus Oy, Econet Oy, Are Oy) ovat joulukuussa 2018 tehneet sovintosopimuksen eikä osapuolilla ole toisiaan kohtaan vaateita. Talouden näkökulmasta tarkasteltuna sovintosopimukseen pääseminen on poistanut uhan mahdollisesta haasteesta käräjäoikeuteen ja sen myötä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. Riskienhallinnan osalta taloudelliset riskit ovat siten oleellisesti pienentyneet vuoden 2018 kevään tilanteeseen verrattuna.”

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan edellä esitettyjen tietojen perusteella Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 asti toimineelle toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus vuodelta 2017.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja-Riitta, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuuvapauden Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toimineelle toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2017.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.