Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2021

§ 58 Uuden valtuustokauden tarkastuslautakunnan ensimmäisen kokouksen ajankohta 

TRE:6523/00.00.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kuntavaalien siirron ja lautakunnan toimikauden jatkumisen vuoksi on syytä päättää syksyn ensimmäisen kokouksen ajankohdasta.

Kaupunginvaltuusto valitsee uudet lautakunnat elokuun kokouksessaan. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Uuden toimielimen ensimmäinen kokous pidetään virastotalon ryhmähuone 2:ssa tai sähköisenä kokouksena 24.8.2021 alkaen klo 13.00. Kokoontumistapa vahistetaan kokouskutsussa.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että nykyisen toimielimen kokouspäiväksi lisätään 10.8.2021 klo 13. Kokous pidetään sähköisenä tai myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.

Muutettu päätösehdotus oli päätöksen pohjana.