Tarkastuslautakunta, kokous 28.5.2024

§ 58 Kaupunginreviisorin viran täyttäminen 

TRE:1310/01.02.01/2024

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ulkoinen tarkastus on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty kuntalaissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty kaupungin hallintosäännössä.

Kaupunginreviisori Erja Viitala on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle virastaan 1.11.2024.

Tarkastuslautakunnan alaisena on tarkastustoimi, jota johtaa kaupunginreviisori. Kaupunginreviisori vastaa tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen tehtäviin liittyvästä valmistelusta sekä siihen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Hallintosäännössä määrätään tarkemmin kaupunginreviisorin tehtävistä.

Kaupunginreviisorin valitsee valtuusto. Tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimuksista, kaupunginreviisorin viran haettavaksi julistamisesta ja valtuuston valitseman kaupunginreviisorin ehdollisen valintapäätöksen vahvistamisesta. Tarkastuslautakunta päättää myös kaupunginreviisorin palkkauksesta sekä muista kaupunginreviisoria koskevista palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, minkä toimivallan lautakunta voi siirtää puheenjohtajalleen.

Koska hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimuksista, tulee lautakunnan päättää ensin viran kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimukset ovat edellytys viran hoitamiselle ja hakijoiden tulee ne täyttää. Kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Tarkastuslautakunta päättää

että kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävistä määrätään kuntalaissa ja kaupungin hallintosäännössä. Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisena on tarkastustoimi, jota johtaa kaupunginreviisori.

Tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin palkkauksesta sekä muista kaupunginreviisoria koskevista palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, minkä toimivallan lautakunta voi siirtää puheenjohtajalleen.

Kaupunginreviisori Erja Viitala on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle virastaan 1.11.2024.

Voimassa olevat kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista. Eduksi katsotaan perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen, johtamiskokemus ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Virka on tarkoituksenmukaista laittaa hakuun heti päätöksen jälkeen, jotta valinta saadaan valtuuston päätettäväksi ennen kesälomia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Viitala Erja, Kaupunginreviisori, Erja.Viitala@tampere.fi

Valittavan kaupunginreviisorin kiinteä palkka on 7 700 euroa/kk ja matkapuhelinetu.

Kaupunginreviisorin virka julistetaan haettavaksi.

Tarkastuslautakunta asettaa keskuudestaan rekrytointityöryhmän ja valitsee siihen jäsenet.

Päätös

Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Ilkka Porttikivi ja jäsenet Markku Lahtinen, Saila Joutsio ja Airi Karjalainen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginreviisori johtaa tarkastustoimen toimintaa ja toiminnan organisointia. Kaupunginreviisori vastaa tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen tehtäviin liittyvästä valmistelusta sekä siihen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista. Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 12.3.2024 § 27, että kaupunginreviisorin viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 20.3.2024 § 34 julistaa kaupunginreviisorin viran haettavaksi. Lisäksi lautakunta päätti asettaa keskuudestaan rekrytointityöryhmän valmistelemaan valintaa. Rekrytointityöryhmään valittiin puheenjohtaja Ilkka Porttikivi ja jäsenet Saila Joutsio, Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen.

Kaupunginreviisorin hakuilmoituksessa eduksi katsottavia tekijöitä olivat perehtyneisyys kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen, johtamiskokemus ja hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Kaupunginreviisorin virka oli julkisessa haussa 21.3. - 22.4.2024. Hakukanavina olivat Tampereen kaupungin internet-sivut www.tampere.fi, TE-palvelujen verkkosivut, Kuntarekry.fi, Duunitori, Facebook, viestipalvelu X, LinkedIn, Oikotie, Suomen Arviointiyhdistyksen verkkosivut, Kuntalehden verkkosivut sekä Aamulehti ja Helsingin Sanomat 24.3.2024.

Virkaan haki määräaikaan mennessä 16 henkilöä, joista 15 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Porttikivi, tarkastuslautakunnan jäsenet Saila Joutsio, Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen valitsivat hakemusten perusteella tehdyssä alustavassa ansiovertailussa haastateltavaksi kuusi (6) hakijaa, joista kolme (3) hakijaa osallistui soveltuvuusarviointiin. Vertailussa tarkasteltiin hakijan koulutusta, työkokemusta julkishallinnon tuloksellisuuden arvioinnista, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja -talouteen ja julkishallinnon tilintarkastukseen. Lisäksi tarkasteltiin johtamiskokemusta ja sekä hakemuksesta saatua vaikutelmaa.

Haastattelut järjestettiin tiistaina 30.4.2024 ja torstaina 6.5.2024. Haastattelijoina toimivat tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Porttikivi, tarkastuslautakunnan jäsenet Airi Karjalainen ja Markku Lahtinen ja kaupunginreviisori Erja Viitala. Haastattelussa hakijoita arvioitiin viran kelpoisuusehtojen sekä eduksi katsottavien ominaisuuksien pohjalta kaikille yhtenäisin kysymyksin. Valinnan tukena käytettiin lisäksi soveltuvuusarviointia. Soveltuvuusarvioinnit ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 29-kohdan perusteella.

Tiedot palvelussuhteen alkaessa:

Toimintayksikkö: Tarkastustoimi

Vakanssinumero: 10000131

Virkanimike: Kaupunginreviisori

Asema: Johtava

Esihenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Virkaehtosopimus: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kustannuspaikka: 113130

Palvelussuhteen laji: Virka

Hinnoittelu: KVTES hinnoittelemattomat

Esihenkilöasema: Kyllä

Työaikamuoto: Ei työaikalain piirissä (järjestelmämerkintöjä varten: KVTES toimistotyöaika)

Kokonaistyöaika: 100 %

Virkasuhteessa noudatetaan edellä mainittua kunnallista virkaehtosopimusta. Muun muassa säännöllinen työaika, vuosiloma ja irtisanomisaika määräytyvät sovellettavan virkaehtosopimuksen mukaan.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Viranhaltija on määrättäessä velvollinen työskentelemään myös muissa työnantajan organisaatioon kuuluvissa toimipaikoissa. Viranhoitopaikka voi muuttua virkasuhteen aikana ja siitä määrääminen kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Palkka maksetaan kerran kuukaudessa. Virkasuhteen päättyessä palkka ja muut suoritukset maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä kuitenkin virkasuhteen päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Verkkopalkkalaskelma on Tampereen kaupungin ensisijainen palkkalaskelman toimitustapa.

Valittava henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luvun 7 §:ssä määrätään terveydentilaa koskevan selvityksen antamisesta ja 8 §:ssä määrätään koeajasta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (22.4.2024) 80 §:n mukaan kaupunginreviisorin valitsee valtuusto kuntalain 105 §:n mukaisella tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Asian esittelijä Erja Viitala teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

HM Heli Nikander otetaan tarkastustoimeen kaupunginreviisorin (10000131) vakituiseen virkaan. Aloitus virassa sovitaan erikseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen. Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan esittää nähtäväksi lausunto terveydentilansa tarkastuksesta, jossa hänet on todettu terveytensä puolesta sopivaksi virkaan uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Varalle valitaan HT Tarja Saarelainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat (rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi), Jussi Mäkituuri, Maija Ranta, tupa.henkilosto@tampere.fi, palkka-asiat.pirkanmaa@tampere.fi, tarkastuslautakunta