Tarkastuslautakunta, kokous 28.9.2021

§ 95 Sidonnaisuusilmoitukset- ja rekisteri 

TRE:68/01.02.00/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Lainkohdan tarkoituksena on päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee lain mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Tampereella ilmoitusvelvollisia ovat

valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

pormestari ja apulaispormestarit

kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä yhdyskuntalautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijät

yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

alueellisen jätehuoltolautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

elinvoima- ja osaamislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä

asunto- ja kiinteistölautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijä.

Lisäksi kaikkien toimielinten 1. varaesittelijä.

Lain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä on tarkastuslautakunta. Rekisteristä on laadittu Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa www.tampere.fi/tampereen kaupunki/päätöksenteko/luottamushenkilöt tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen.

Jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja siinä tapahtuvista muutoksista. Tarkastuslautakunnalla on lain mukaan mahdollisuus tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei korvaa luottamushenkilön velvollisuutta esittää toimielimen pyynnöstä selvityksiä esteellisyyden arvioimiseksi tarvittavista seikoista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset, jotka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Ossi Aho ilmoitti olevansa esteellinen oman sidonnaisuusilmoituksensa käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom. 1 kohdan perusteella. Aho poistui oman sidonnaisuusilmoituksen käsittelyn ajaksi.