Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Kaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien koulutustilaisuus Kangasalla 26.10.2021 (lisäpykälä) 

TRE:6862/01.04.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ovat kokoontuneet vuorovuosin kussakin kunnassa ja lisäksi vuosittain on järjestetty yhteinen koulutustilaisuus seudun tarkastuslautakunnille.

Kuluvana vuonna Kangasalan tarkastuslautakunta järjestää koulutustilaisuuden, joka pidetään tiistaina, 26.10.2021 Kangasalla. Koulutusohjelma on liitteenä.

Koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet oikeutetaan osallistumaan Kangasalan tarkastuslautakunnan järjestämään koulutustilaisuuteen, joka pidetään tiistaina, 26.10.2021 Kangasalla.

Koulutuksesta aiheutuvat kustannukset ja luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

päätösvalmistelu/Aino Jokinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.