Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 102 Tarkastuslautakunnan osallistuminen hallintowebinaariin 14.10.2021 

TRE:6527/01.04.01/2021

Perustelut

Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenille ja varajäsenille järjestetään perehdytystä toimielinten toimikauden alussa. Mainituille toimielimille järjestettävässä hallintowebinaarissa käydään läpi keskeisiä hallintoon, päätöksentekoon ja luottamustoimen hoitamiseen liittyviä teemoja, kuten kunnan hallintoa ja päätöksentekoa säätelevät lait, säännöt ja ohjeet, esteellisyys, luottamushenkilöiden rooli ja vastuut, luottamushenkilöiden aloitteet ja kyselyt, luottamushenkilöiden palkkiot, korvaukset ja sidonnaisuusilmoitukset. Koulutukseen sisältyy myös viestintään ja kaupungin kokousjärjestelmien käyttöön liittyvää koulutusta.

Hallintowebinaariin kutsutaan lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä ne valtuutetut ja ensimmäiset varavaltuutetut, jotka eivät osallistuneet uudelle valtuustolle 12.8.2021 järjestettyyn hallintowebinaariin. Lautakuntien, johtokuntien ja jaostojen hallintowebinaari on koulutusteemoiltaan samansisältöinen uudelle valtuustolle pidettyjen koulutusten kanssa.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. 

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Viitala Erja, Kaupunginreviisori

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet oikeutetaan osallistumaan hallintowebinaariin 14.10.2021.

Webinaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.