Vammaisneuvosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Neuvosto päätti esittelijän esityksestä käsitellä pykälät seuraavassa järjestyksessä:

  • § 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • § 45 Pöytäkirjan tarkastus
  • § 46 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen
  • § 47 Vammaisneuvoston seminaarit 2022
  • § 48 Vammaisneuvoston ja vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän retki Asuntomessuille
  • § 49 Vammaisneuvoston elokuun kokous Orivedellä
  • § 51 Vammaisneuvoston syksyn kokousajankohdat
  • § 52 Muut ilmoitusasiat (asian käsittely keskeytettiin § 50 käsittelyn ajaksi)
  • § 50 Keskustelu hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden suunnitelmista
  • § 52 Muut ilmoitusasiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)