Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 81 Tampereen pysäköintipolitiikan päivittäminen 

TRE:7918/08.01.02/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seimelä Timo, Liikenneinsinööri, Timo.Seimela@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohta

Pysäköintipolitiikan ja pysäköintinormin tavoitteena on tukea Tampereen kaupungin kehittymistä toimivaksi, uuden sukupolven kaupungiksi. Pysäköintipolitiikka on osa ennakoivaa ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua, jossa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet. Yhdyskuntalauta päätti kokouksessaan 31.05.2016 ottaa Tampereen pysäköintipolitiikan, Pysäköinti osana kaupunkikehitystä, käyttöön heti ja että auto- ja pyöräpysäköinnin normeja tarkistetaan 2-3 vuoden kuluttua toteutuneista hankkeista saadun kokemuksen ja palautteen perusteella ja että yhteiskäyttöjärjestelmän toimivuutta tutkitaan 2-3 pilotointikohteessa ja niistä saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan yhteiskäyttöautojärjestelmän vaikutusta pysäköintinormiin. Lisäksi päätöksessä edellytettiin, että pysäköintinormin käyttöönoton yhteydessä lähdetään toteuttamaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen hyväksymiä lisäponsia.

Hyväksytyssä pysäköintipolitiikassa on määritelty, että pysäköintipaikkamäärä lasketaan asemakaavaan merkitystä pääkäyttötarkoitusten mukaisesta rakennusoikeudesta. Normi on pyritty muodostamaan joustavaksi. Toteutettava autopaikkamäärä voi olla 20 prosenttia pysäköintinormia alempi, mikäli hankkeessa pystytään osoittamaan pysäköintipaikan käytön tehostamiseen käytetyt keinot, kuten paikkojen vuoroittaiskäyttö, nimeämättömyys ja keskitetty rakenteellinen pysäköinti. Myös yhteiskäyttöautojärjestelmä voi tulevaisuudessa vähentää autopaikkavelvoitetta.

Pysäköintinormi on määritelty eri yhdyskuntarakennevyöhykkeille käyttötarkoituksittain. Normin soveltamista varten on laadittu kantakaupungin alueelle vyöhykekartta, jossa on esitetty käytettävät vyöhykkeet, jotka ovat keskustan ja aluekeskusten jalankulkuvyöhyke, tehokas joukkoliikennevyöhyke sekä muut alueet. Kohteen sijaintiin ja käyttötarkoitukseen perustuva autopaikkamitoitus on esitetty pysäköintipolitiikan taulukoissa 2. Autopaikkamitoitus on esitetty asumiselle ja toimistoille sekä liiketiloille. Muiden kohteiden pysäköintipaikkamitoitus määritellään aina hankekohtaisesti erillisselvitysten perusteella. Autopaikkanormi ottaa kantaa henkilöautojen lisäksi moottoripyörien, mopoautojen, liikuntaesteisten ajoneuvojen ja kuorma-autojen pysäköintiin.

Liikkuminen on murroksessa, jossa muutosvoimia ovat mm. kaupungistuminen, palveluistuminen ja digitalisaatio. Digitalisaatio on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista, joilla tavoitellaan myös työllisyyteen vaikuttavien uusien liiketoimintamuotojen kehittämistä. Tulevaisuudessa kaupunkien liikennejärjestelmässä yksityisomistuksessa olevien autojen tarve vähenee, kun liikkumiseen on tarjolla monipuolisia yksilöllisellä tavalla yhdisteltäviä liikkumispalveluja. Liikkumisen palveluiden kehittämisessä yhdistyvät mm. liikkumisen vapaus ja liikennejärjestelmän resurssitehokkuus.

29.5.2018 yhdyskuntalautakunta päätti, että pysäköintipolitiikan mukaisesti asemakaavoissa otetaan käyttöön yhteiskäyttöautot yhtenä pysäköinnin tehostamiskeinona ja että pysäköintinormistoa tullaan tulevaisuudessa päivittämään muutaman vuoden välein ja siinä yhteydessä arvioidaan yhteiskäyttöautojen toimivuus rakennushankkeissa.

Pysäköintinormin päivittäminen

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaisesti pysäköintinormia on päivitettävä muutaman vuoden välein. Myös Lauri Lylyn pormestariohjelmassa 2017-2021 on esitetty, että Tampereen pysäköintipolitiikkaa päivitetään säännöllisesti ja että sitä tarkiste­taan myös opiskelijoiden, ikäihmisten ja erityisryhmien asumisen osalta.

Pysäköintipolitiikka on osa ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua. Samalla kun tavoitteellisesti ohjataan kaupunkikehitystä, niin pidetään huoli elinvoimasta ja kilpailukyvystä. Pysäköintinormisto toimii osana asemakaavamääräyksiä käytännön työkaluna, jolla toteutetaan pysäköintipolitiikkaa.

Nyt on tullut aika päivittää pysäköintinormia osana pysäköintipolitiikkaa. Pysäköintinormi päivitetään vastaamaan tämän hetken tarpeita huomioiden toteutuneista hankkeista saadut kokemukset ja palautteet, pormestariohjelman linjaukset ja Tampereen 7.11.2016 tekemän päätöksen raitiotien rakentamisesta Hervannan - keskustan ja TAYS välillä.

Normin päivitystä varten on pyydetty useilta eri toimijoilta mm. erityisasumisen, opiskelija- ja vuokra-asumisen osalta tietoja heidän hankkeiden pysäköinnin nykytilasta, autopaikkamääristä ja niiden käyttöasteista sekä näkemystä tarvittavasta paikkamäärästä. Lisäksi pysäköintinormin käyttöön liittyvää vyöhykekarttaa on päivitetty yhteistyössä yleiskaavoituksen ja joukkoliikenneyksikön kanssa vastaamaan tämän hetkisten päätösten mukaista yhdyskuntarakennetta ja joukkoliikennetarjontaa. Saadun aineiston pohjalta on tehty ehdotus pysäköintipolitiikan luvun 8.2 Pysäköintinormi päivityksestä.

Päivitettävään pysäköintinormiin esitetään tehtäväksi mm. seuraavia muutoksia:

 • Vyöhykekarttaa on päivitetty keskustan, ala- ja aluekeskusten jalankulkuvyöhykkeiden osalta ja Kaupin Kampus ja TAYS on poistettu jalankulkuvyöhykkeistä ja siihen on lisätty Turtola. Tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeet on päivitetty huomioiden raitiotie- ja joukkoliikennereitit, joissa on vähintään 15 min. vuoroväli arkipäivisin ruuhka-aikana. Samalla kartasta on tehty tarkempi eri vyöhykkeiden reuna-alueilla ja kartta on viety paikkatietoaineistona Tampereen karttapalveluun.

 • Kerrostaloasumisen osalta on autopaikkojen mitoitustaulukkoon lisätty oma mitoitusarvo kohteille, jotka sijaitsevat enintään 500 m päässä raitiotiepysäkistä.

 • Opiskelija-asumisen osalta on autopaikkojen mitoitustaulukkoon lisätty oma mitoitusarvo kohteille, jotka sijaitsevat enintään 500 m päässä raitiotiepysäkistä. Opiskelija-asumisen pyöräpaikkavaatimusta on kasvatettu vastaamaan todellista pyöräpysäköintipaikkatarvetta.

 • Tehostetun palveluasumisen osalta autopaikkavaatimusta on pienennetty vastaamaan jo toteutuneiden kohteiden autopaikkatarvetta. Tehostetussa palveluasumisessa autopaikkoja on toteutettava henkilökuntaa ja vierailijoita varten.

 • Palveluasumisen osalta auto- ja pyöräpaikkavaatimusta on pienennetty vastaamaan jo toteutuneiden kohteiden autopaikkatarvetta. Palveluasumisessa autopaikkoja on toteutettava henkilökuntaa, vierailijoita ja asukkaita varten. Palveluasumisen pyöräpaikkavaatimus on muutettu samaksi kuin tehostetun palveluasumisen pyöräpaikkavaatimus.

 • Kaupungin oman vuokratuotannon ja ARA vuokratuotannon (Valtion korkotukikohde) osalta autopaikkavaatimusta on pienennetty vastaamaan jo toteutuneiden kohteiden autopaikkatarvetta ja mitoitustaulukkoon on lisätty oma mitoitusarvo kohteille, jotka sijaitsevat enintään 500 m päässä raitiotiepysäkistä. Lisäksi senioriasuminen on rinnastettu auto- ja pyöräpaikkamitoituksen osalta kaupungin omaan ja ARA vuokratuotantoon.

 • Päiväkodeille on määritelty auto- ja pyöräpaikkavelvoite, joka noudattaa KITIAN määrittelemiä periaatteita.

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan autopaikkojen rakentamisvelvoite ei koske vähäistä lisärakentamista. Pienien täydennys- ja ullakkorakentamiskohteiden, jotka eivät muodosta pysäköintipaikkavelvoitetta, mitoitusarvoa on kasvatettu 700 k-m2 -> 1 200 k-m2.

 • Autottomassa tai vähäautoisessa kohteessa on normin edellyttämät autopaikat korvattavissa korkealaatuisilla pyöräpysäköintiratkaisuilla periaatteella 1 autopaikka korvataan 10 pyöräpysäköintipaikalla.

 • Suomella on haastavat tavoitteet puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 ja yhtenä keinona on esitetty sähköautoilun edistäminen. Pysäköintinormiin on lisätty, että velvoitepaikkojen toteutuksessa on varauduttava riittävällä sähkönjakelukapasiteetilla, -kaapeloinnilla ja/tai suojaputkilla velvoitepaikkojen varustamiseen sähköautojen latauslaitteella.

 • Pyöräpysäköintinormiin on lisätty, että pyöräpaikkojen pysäköinnin ja säilytyksen tilatarvemitoitus- ja järjestelyratkaisut perustuvat voimassa oleviin RT-kortteihin.

 • Asumisen pyöräpysäköinti laatuvaatimusta on tarkistettu niin, että edellytetään vähintään 50 % polkupyöräpaikoista toteutettavaksi katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa ja jossa on runkolukittavat telineet. Muut pyöräpaikat tulee olla esteettömästi saavutettavissa ja ne tulee varustaa runkolukittavilla telineillä.

 • Pysäköintinormin soveltamisohjeita ja määrittelyjä on tarkistettu. Pysäköintinormissa käytettävistä termeistä on laadittu erilliset määrittelyt, jotka esitetään liitteessä 3.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Päivitetty pysäköintinormi hyväksytään ja otetaan käyttöön heti ja se korvaa 31.5.2016 hyväksytyn pysäköintipolitiikan luvun 8.2 Pysäköintinormi. Pysäköintipolitiikka-raporttiin lisätään merkintä luvun 8.2 Pysäköintinormin päivityksestä 11.12.2018.

Auto- ja pyöräpysäköinnin normeja tarkistetaan 2-3 vuoden kuluttua toteutuneista hankkeista saadun kokemuksen ja palautteen perusteella.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Matti Höyssä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Ossi Aho kannatti Höyssän palautusesitystä.

Koska palautusesitystä ei hyväksytty yksimielisesti, puheenjohtaja totesi että asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti kättennostoäänestystä seuraavasti:

asian käsittelyn jatkaminen = JAA

asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin.

Ääniä annettiin seuraavasti:

JAA eli asian käsittelyn jatkaminen 6 ääntä ( Suoniemi, Sirniö, Urhonen, Rincón, Penny, Sirén)

EI eli asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi 3 ääntä (Höyssä, Jäntti, Aho)

Tyhjää äänesti 3 (Ahonen, Nurminen, Järvinen)

Poissa 1 (Kampman)

Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen tulleen hyväksytyksi äänin 6-3, tyhjää 3, poissa 1.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä esitti asian jättämistä pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli Höyssän pöydällejättöesityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

 • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pysäköintinormin (pysäköintipolitiikan kohta 8.1) uudistamista käsiteltiin Yhdyskuntalautakunnassa 11.12. 2018. Asia jäi pöydälle ja on tulossa uuteen käsittelyyn 15.1.2019.  Vammaisneuvostolta pyydetään kommenttia tämän asian liitteenä olevaan pysäköintinormiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee pysäköintinormista ja kokoaa siitä kokouksessa komenttinsa.

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli uudesta pysäköintinormista ja nimesi työryhmän laatimaan asiasta vammaisneuvoston kannanoton. Työryhmään kuuluivat pj. Esko Jantunen, Milla Ilonen sekä Sirpa Virtanen. Työryhmän sihteeriksi nimettiin vammais- ja esteettömyysasiamies. Työryhmän laatima kannanotto tämän pykälän liitteenä.

Tiedoksi

Seimelä Timo, Nurminen Mikko