Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.2.2021

§ 4 Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2020 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi 

TRE:717/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899  ja valvontaeläinlääkäri Mari Porma, puh. 040 133 6384, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuosittain ja toimittaa selvitys suunnitelman toteutumisesta aluehallintovirastolle. Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2020–2024 laadittiin ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman 2020–2024 perusteella.  

Toiminta-alueeseen on kuulunut v. 2015 alkaen Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. 

Alkuvuodesta 2020 alkanut Covid-19 pandemia ja poikkeusolot vaikuttivat merkittävästi ennalta laaditun valvontasuunnitelman toteutumiseen. Valvontakohteille annettiin poikkeustilanteen edellyttämää yleistä ohjausta normaalia enemmän, osa valvontakohteista oli suljettuna ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti tarkastustoiminta keskeytettiin noin 2–3 kuukaudeksi, mikä vaikuttaa suunnitelmallisen valvonnan toteutumiseen erityisesti tarkastuskäyntien osalta. Viranomaisresursseja kohdistettiin poikkeuksellisen tilanteen edellyttämällä tavalla epidemian leviämisen ehkäisemiseksi, huolehtien samalla viranomaisen oman toimintavalmiuden turvaamisesta. Poikkeusolojen jälkeenkin tarkastukset on jouduttu perumaan erittäin pienten terveydellisten oireiden vuoksi. Joissakin kohteissa (esim. sosiaalialan laitokset) valvonta on toteutettu muulla tavoin kuin fyysisinä paikan päällä tehtävinä tarkastuksina. Tarkastuksia on tehty asiakirjatarkastuksina, joita on täydennetty puhelin- ja sähköpostikeskusteluilla. Paikan päällä tehtävät tarkastuskäynnit on pyritty tekemään mahdollisimman lyhytkestoisina.  Ympäristöterveydenhuoltoon on tullut paljon ilmoituksia tartuntatautiviranomaisen valvontaan kuuluvista suositusten noudattamatta jättämisistä ja rajoitusten rikkomuksista. Tietoa on välitetty tartuntatautiviranomaiselle toimenpiteitä varten. Valvontakohteisiin on myös välitetty tietoa ja ohjeistusta tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä. 

Ympäristöterveys-yksikön kokonaismenoista valvontamaksu- ja klinikkamaksutulot kattoivat 20 %. Elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan maksutuotot kattoivat 26 % toimintamenoista vuonna 2020 kun eläinlääkintähuollon menoja ei huomioida. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon. 

Elintarvikehuoneistojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 898 kpl. Niistä valvontasuunnitelman mukaisia suunnitelmallisia tarkastuksia oli 753 kpl ja niihin liittyviä uusintatarkastuksia 80 kpl. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia tehtiin 31 kpl. Suunnitelmallisten tarkastusten toteuma oli 46 %.  Elintarvikehuoneistojen hyväksymisestä, ilmoitusten käsittelystä ja valvontatoimenpiteistä 252 405 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon. 

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on myös tupakkalain mukainen valvonta sekä lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden valvonta. Tupakan myynnin ja tupakointitilojen tarkastuksia tehtiin yhteensä 84 kpl. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen tupakkalain mukaisten tarkastusten mukainen toteuma oli 30 %.  Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden myyntilupien käsittelystä kertyi tuloja 12120 € ja vuosittaisista valvontamaksuista 241 920 € yksikön käytössä olevan Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon. 

Tampereen ympäristöterveyden praktikkoeläinlääkäreiden toimesta tehtiin hyötyeläinten sairaskäyntejä 1 439 kpl, joilla hoidettiin 4 160 eläintä. Ei-hyötyeläinten sairaskäyntejä tehtiin 890 kpl ja pieneläinten vastaanottokäyntejä oli 8 656 kpl, joilla hoidettiin yhteensä 10 194 eläintä. Päivystys suurten eläinten eläinlääkäripalvelujen osalta hoidettiin itse oman alueen sisällä niin että vuorotellen yksi alueen eläinlääkäreistä päivysti. Päivystysaikana tehtiin 514 sairasmatkaa, joilla hoidettiin 644 eläintä. Pirtevan kanssa oli edelleen voimassa kiiretilanteessa mahdollisuus avunpyyntöön, tällaisia tilanteita ei vuoden 2020 aikana tullut. Eläinlääkäreiden vastaanotoilta klinikka- ja laitemaksutulot olivat koko alueelta 45 917,14 €. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon. Pieneläinten päivystysaikainen (arkisin klo 15–08, viikonloppuisin ja arkipyhisin) hoito järjestettiin yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n (Veter Tampere, Toijalan Eläinlääkäriasema ja Vethaus Hattulan Eläinsairaala) kanssa koko päivystysaluetta koskien. Vuonna 2020  Evidensia Oy:n vastaanotoilla (Tampere, Toijala ja Hattula) kävi yhteensä 3457 lemmikkieläintä päivystysaikana. 

Tampereen alueen valvontaeläinlääkärit ottivat vastaan epäilyilmoituksia/ toimenpidepyyntöjä eläinsuojelulain vastaisesta eläinten kohtelusta 484 kpl. Valvontaeläinlääkärit tekivät 432 kpl eläinsuojelutarkastuskäyntejä ja muita valtion määräämiä viranomaistehtäviä 43 kpl. Eläinsuojelutarkastusten perusteella annettiin eläinsuojelulain 40 §:n mukaisia neuvoja 83 tapauksessa ja 42 §:n mukaisia määräyksiä ja kieltoja 23 tapauksessa. 44 §:n mukaisiin kiiretoimiin ryhdyttiin 4 tapauksessa. Poliisille tehtiin tutkintapyyntö neljästä tapauksesta. Sivutuotelaitostarkastuksia, salmonellavalvontakäyntejä, vierasainevalvontaohjelmiin liittyviä näytteenottoja, sekä elävien eläinten tuontiin ja vientiin liittyviä tarkastuksia tehtiin vuoden aikana 43 kpl. Laittomasti tuotuihin eläimiin liittyviä tarkastuksia tehtiin 14 kpl. 

Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 426 kpl. Näistä suunnitelmallisia tarkastuksia oli 257 kpl ja toiminnan aloittamiseen liittyviä tarkastuksia 55 kpl.  Suurimman tehtäväkokonaisuuden ei-suunnitelmallisen valvonnan puolella muodosti asumiseen liittyvien terveyshaittaepäilyjen selvittäminen, johon liittyen tehtiin 96 asunnontarkastusta. Asunnontarkastusten osuus kaikista tarkastuksista oli 23 prosenttia. Terveydensuojelussa kirjattiin yhteydenottoja, neuvontaa, kyselyitä, selvityspyyntöjä, saatuja selvityksiä sekä terveyshaittaepäilyjä ja valituksia yhteensä 2663 kpl. Neuvotteluja kirjattiin 142 kpl. Koulujen, päiväkotien ja sosiaalialan laitosten sisäilmaongelmien selvittämiseksi ja poistamiseksi tehtiin yhteistyötä kiinteistön omistajien ja käyttäjien kanssa kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. Terveydensuojelun huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa on tavoitteellisesti lisätty mm. sidosryhmäyhteistyöllä ja lausuntomenettelyllä. Lausuntoja annettiin 140 kpl. Tupakkalain 79 §:n mukaisia asuntoyhteisöjen tupakointikieltopäätöksiä tehtiin 5 kpl. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteuma oli 77 %, kun suunnitelmalliseen valvontaan lasketaan mukaan aloitus- ja uusintatarkastukset. Mikäli edellä mainittua tarkastustoimintaa ei lasketa suunnitelmalliseen valvontaan, suunnitelmallisten tarkastusten toteuma on 62 % (verrannollinen aikaisempina vuosina raportoituun toteumaan). Terveydensuojelun tulot olivat yhteensä 133 554 euroa Facta - tietojärjestelmän mukaan. Tulot kohdentuivat ympäristöterveydenhuoltoon. 

Valvontatiedot kirjattiin vuonna 2020 kahteen tietojärjestelmään. Tampereen oma tietojärjestelmä Facta toimi edelleen laskutuksessa ja arkistoinnissa. Samaan aikaan valvontatietoa on kirjattu valtakunnalliseen VATI-tietojärjestelmään, joka on edelleen keskeneräinen. VATI-järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa ja sen käyttöönotto on vienyt paljon työaikaa. Moninkertainen tietojen kirjaaminen vien paljon työaikaa, mistä johtuen esim. kirjattavien merkintöjen määrää on vähennetty (esim. yhteydenotot).  

Tampereen ympäristöterveyden vuoden 2020 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi on esitetty yksityiskohtaisemmin liiteasiakirjassa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi ja raportointi vuodelta 2020 hyväksytään.

Raportti toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pentti Hupanen saapui kokoukseen asian käsittelyn alussa.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Satu Virtaranta, Tarja Hartikainen, Mari Porma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)