Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.4.2024

Lataa  Kuuntele 

§ 9 Eläinsuojelutyön yleisavustukset vuonna 2024 

TRE:11/06.10.02/2024

Valmistelija

  • Kipinoinen Teemu, Eläinlääkintähuollon päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontaeläinlääkäri Otto Kivirauma, puh. 040 180 6191, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2024 eläinsuojelutyön yleisavustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2024. Hakuaika päättyi 31.1.2024 klo 15.45. Määräaikaan mennessä eläinsuojelutyön yleisavustusta haki kolme (3) yhteisöä. Vuonna 2023 hakijoita oli myös kolme (3).

Yleisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Yleisavustuksiin liittyvissä asioissa noudatetaan Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleiset periaatteet -asiakirjaa (kaupunginhallitus 19.9.2022). Tälle avustuskokonaisuudelle on Eläinsuojelutyön yleisavustusten myöntämisperusteet -asiakirjassa (yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 15.12.2022 § 29) määritelty myöntämisperusteet, joiden mukaisesti avustushakemuksia arvioidaan. Eläinsuojelutyön yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin. Avustettavan toiminnan tulee olla ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Lisäksi toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa. 

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset sekä hallintolaissa (434/2003) säädetyt hyvän hallinnon perusteet. Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteiden mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Eläinsuojelutyön yleisavustuksiin on vuonna 2024 käytettävissä yhteensä 2 500 euroa. Yleisavustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 2 500 euroa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuonna 2023 kyseisille yhteisöille myönnetyt yleisavustukset, vuonna 2024 kyseisten yhteisöjen hakemat yleisavustukset sekä ehdotus myönnettäviksi yleisavustuksiksi vuonna 2024.

Yhteisö Myönnetty
summa 2023
Haettu
summa 2024
Ehdotettu
summa 2024
Pirkanmaan
eläinsuojelyhdistys
PESU ry
2 500 euroa 5 000 euroa 1 500 euroa
Kissojen
katastrofiyhdistys
KKY ry
0 euroa 2 000 euroa 500 euroa
Maukula ry 0 euroa 2 500 euroa 500 euroa
Yhteensä 2 500 euroa 9 500 euroa 2 500 euroa

Tampereen kaupungin yleisavustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2024 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Tampereen kaupungin avustusten ja apurahojen yleisten periaatteiden (kaupunginhallitus 19.9.2022) mukaan hakijoiden, joille lautakunta tai sen alainen jaosto on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi Tampereen kaupungin yleis- tai tila-avustusta saavat yhdistykset ja yhteisöt eivät saa tehdä yhteistyötä Venäjän valtion tai sitä edustavien virallisten tahojen kanssa. Mikäli näin katsotaan tapahtuneen, mahdollinen tila-avustus evätään ja yleisavustussumma peritään kokonaisuudessaan takaisin, eikä yhteisölle jatkossa myönnetä Tampereen kaupungin avustusta tai muuta tukea.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.3.2024) 17 § mukaan lautakunta päättää avustusten ja tukien myöntämisperusteista ja myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien yleisten periaatteiden mukaisesti. Hallintosäännön 18 § mukaan lautakuntien jaostojen ratkaisuvaltaan noudatetaan soveltuvin osin 17 §:n säännöksiä. 

Hakemusasiakirjat ovat tämän asian liitteinä. Henkilötietoja sisältävien hakemusasiakirjojen verkkojulkisuutta on rajoitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kipinoinen Teemu, Eläinlääkintähuollon päällikkö

Eläinsuojelutyön yleisavustukset vuodelle 2024 myönnetään perusteluissa esitetyn mukaisesti kolmelle yhteisölle, yhteensä 2 500 euroa. Eläinsuojelutyön yleisavustukset maksetaan esityksen mukaisesti tililtä 472000, kustannuspaikka 111870.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2024 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Otto Kivirauma, Merja Bojang, Lauri Sund, Teemu Kipinoinen, Heidi Koskenniemi, ostopalvelut.tilaaja@tampere.fi, kapa_talous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.