Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 11.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 20 Tampereen ympäristöterveyden taksa 

TRE:3608/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt 12.12.2019 § 42 Tampereen ympäristöterveyden taksan. Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueena ovat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Ympäristöterveydenhuollon voimassa oleva taksa perustuu 80 euron tuntihintaan eikä siihen esitetä muutoksia.

Valvontaa ohjaavien keskusvirastojen (Ruokavirasto ja Valvira) sekä Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti toimijan tekemien ilmoitusten maksullisuutta esitetään laajennetavaksi siten, että myös toiminnanharjoittajan vaihtumista koskevasta ilmoituksenkäsittelystä perittäisiin maksu.

Esityksen mukaaan käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoittamiseen taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.

Taksaan esitetään lisättäväksi mahdollisuus periä maksu tarkastuksesta, joka voi olla myös puhelimitse tai etäyhteydellä suoritettu tarkastus tai haastattelu (asiakirjatarkastus). Erityisesti pandemiatilanteen aikana jouduttiin luopumaan valvontakohteissa tehtävistä tarkastuskäynneistä, mutta kohteisiin oli kuitenkin tarvetta tehdä valvontaa. Valvonta toteutetaan näissä tilanteissa kyselyiden ja haastattelujen avulla. Tarkastusmaksut perittäisiin taksan liitetaulukon mukaisesti, käyntimaksuja ei perittäsi. Esimiehillä ja ympäristöterveyspäälliköllä on mahdollisuus päättää maksun alentamisesta tai korottamisesta poikkeustapauksissa.

Taksasta esitetään poistettavaksi käyntimaksu toreilta ja muilta ulkomyyntialueilta sekä liikkuvilta elintarvikehuoneistoilta. Näiden valvonnassa tarkastetaan useita toimijoita samalla käynnillä samassa paikassa ja erillistä käyntimaksua ei toimijoilta ole aiemmin peritty. Käytäntöön ei ole tarvetta tehdä muutosta jatkossakaan, jotta maksujen suuruus vastaa enintään todellisia kustannuksia ja maksujen määrääminen ei käy kohtuuttomaksi toiminnan laajuuteen nähden.

Päivitetty taksa tulisi voimaan 1.7.2020 muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Liitteenä oleva Tampereen ympäristöterveyden taksa hyväksytään.

Samalla alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 12.12.2019 § 42 viimeksi hyväksymä ympäristöterveyden taksa kumotaan.

Taksa tulee voimaan 1.7.2020 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Bojang, Satu Virtaranta, Tarja Hartikainen, Mari Porma, Anne Tomukorpi, Merja Kovamäki, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.