Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 16.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 28 Praktikkoeläinlääkäreiden eläkepalkassa huomioon otettavien palkkioiden vahvistaminen vuodeksi 2022 

TRE:7740/01.03.01/2021

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

 Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, terveysinsinööri Tarja Hartikainen,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Praktikkoeläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 § tarkoitettujen eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärät vuodelle 2022 vahvistetaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuntien eläkevakuutus (palvelussuhderekisteri@keva.fi), Sanna Aaltonen, Johanna Bäckström, Jyrki Haapasalmi, Kirsi Hammar, Jouko Jakala, Matti Piiroinen, Ari Sainio, Tuija Setälä, Merja Bojang, Kari Kankaala, Niina Vehmersuo, Merja Kovamäki, Anne Tomukorpi, Nina Vanhanen, palkat.pirkanmaa@monetra.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.