Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 16.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 27 Tampereen ympäristöterveyden taksan päivittäminen 

TRE:8325/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, ympäristöinsinööri Paula Saarijärvi , puh. 050 462 0477, valvontaeläinlääkäri Mari Porma puh. 040 1336384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt 3.6.2021 § 12 Tampereen ympäristöterveyden taksan. Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueena ovat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. 

Ympäristöterveydenhuollon voimassa oleva taksa perustuu 80 euron tuntihintaan, eikä siihen esitetä muutoksia.

Taksaa muutetaan uuden elintarvikelain (297/2021) sekä eduskunnan vahvistaman terveydensuojelulain muutoksen mukaisesti (Eduskunnan vastaus EV 163/2021 vp HE 140/2021 vp). Laki on menossa presidentin vahvistettavaksi 16.12.2021. Taksa esitetään näin hyväksyttäväksi valvonnan perusmaksun osalta edellyttäen, että terveydensuojelulain muutos tulee voimaan.

Lakimuutosten johdosta kunta perii jatkossa vuosittain 150 euron suuruisen valvonnan perusmaksun sekä elintarvikelaissa säädetyiltä toimijoilta että terveydensuojelulain liitteessä luetellun toimipaikan tai toiminnon toiminnanharjoittajalta. Jos toiminnanharjoittajan yhdessä toimipaikassa harjoittama toiminta sisältää useita elintarvikelaissa tai terveydensuojelulaissa tarkoitettuja toimintoja, valvonnan perusmaksu peritään vuosittain vain yhden kerran. Mikäli samalla toimijalla on sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaista toimintaa, valvonnan perusmaksu peritään molempien lakien mukaisesti. 

Valvonnan perusmaksua ei peritä yleishyödylliseltä yhteisöltä eikä kyläkaupalta. Valvonnan perusmaksua ei peritä myöskään toimijalta, joka toimittaa metsästämäänsä riistaa  tai tuottamaansa poronlihaa pienimääriä kuluttajalle tai vähittäisliikkeeseen. 

Valvonnan perusmaksu peritään kalenterivuoden alussa. Valvontakohteelta, joka lisätään kesken kalenterivuotta suunnitelmallisen valvonnan piiriin, ei peritä valvonnan perusmaksua kyseiseltä kalenterivuodelta. Jos toimija tekee ilmoituksen toiminnan lopettamisesta kesken kalenterivuotta, valvonnan perusmaksun periminen päättyy seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Valvonnan perusmaksu on laissa säädetty, eikä se edellytä kunnan hyväksymää taksaa. Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti kunnan taksaan kootaan näkymään kaikki toiminnanharjoittajille kohdistettavat maksut.

Valvonnan perusmaksun lisäksi toimijoilta peritään maksut tarkastuksista taksan liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. 

Kunnan hyväksymään taksaan on tehty seuraavat muutokset:

Terveydensuojelulain ilmoitusten käsittelymaksua on nostettu 80 eurosta 120 euroon. Toiminnan lopettamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely on terveydensuojelulaissa säädetty maksuttomaksi.

Terveydensuojelulakiin on lisätty mahdollisuus periä maksu ruumiinsiirtoihin liittyvistä tarkastuksista ja niistä annetuista todistuksista. Taksaan on lisätty näitä tarkastuksia koskeva maksu (160 euroa + käyntimaksu 40 euroa).

Tupakan myyntiluvan vuosimaksu on muutettu myytipistekohtaiseksi 500 euroa/myyntipiste.

Elintarvikelain mukaisten toiminnan lopettamista koskevien ilmoitusten käsittelystä perittäisiin toistaiseksi 0 euroa.

Päivitetty taksa tulisi voimaan 1.1.2022 muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Liitteenä oleva Tampereen ympäristöterveyden taksa hyväksytään. 

Samalla alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 3.6.2021 § 12 viimeksi hyväksymä ympäristöterveyden taksa kumoutuu. Taksa tulee voimaan 1.1.2022 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Valvonnan perusmaksun osalta taksa tulee voimaan 1.1.2022 edellyttäen, että terveydensuojelulain (HE 140/2021) muutos tulee voimaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Bojang, Paula Saarijärvi, Tarja Hartikainen, Mari Porma, Anne Tomukorpi, Merja Kovamäki, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.