Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 16.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 26 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman päivittäminen 2022 

TRE:8317/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, vs. ympäristöinsinööri Paula Saarijärvi, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899  ja valvontaeläinlääkäri Mari Porma, puh. 040 1336384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on laadittu viisivuotiskaudeksi 2020 - 2024 ja suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. Nyt esitetään suunnitelmaan lainsäädäntömuutoksista johtuvia päivityksiä ja täsmennöksiä ohjelmakaudelle 2022-2024.

Kunnan valvontasuunnitelmassa on otettu soveltuvin osin huomioon kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimialoja koskevan ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020 - 2024. Ohjelman teemana on yhtenäinen valvonta ja yhteistyö.  

Elintarvikevalvonnan painopistealueina ovat tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä sekä valmius ja kriisinhallinta. 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin painopisteinä ovat pandemiavalmiuden arviointi ja koronaepidemian opit ympäristöterveydenhuollossa, uudistuneen EU:n eläinterveyssäännöstön ja muun eläintautilainsäädännön toimeenpano sekä epäilyyn perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä vuoden 2020 salmonella- ja tilarehustamopainopisteiden jatkaminen. 

Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat koskevat vuosia 2020 - 2024. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman painopisteet ovat toimijoiden omavalvonnan tukeminen sekä elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö erityisesti terveysvaikutusten arvioinnissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa. 

Tupakkalain valvontasuunnitelmassa painopisteenä on omavalvonnan tukeminen sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on täsmennetty vuoden 2022 valvonnan osalta kaikilla osa-alueilla. 

Elintarvikelakiin ja terveydensuojelulakiin on tulossa voimaan ns. valvonnan perusmaksu, jonka ulkopuolelle on rajattu pienimuotoinen toiminta. Maksu on veroluonteinen ja sen suuruus on 150 euroa. Muutoksen tavoitteena on kohdistaa jatkossa valvonnan resursseja mahdollisimman vaikuttavasti ja nykyistä monipuolisemmin myös muihin valvontakeinoihin kuin tarkastuksiin. Terveydensuojelulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 samaan aikaan kuin elintarvikelain (297/2021) 72 §:ää aletaan soveltaa.  Presidentti vahvistanee terveydensuojelulain muutoksen joulukuun aikana.

Terveydensuojelulain 13 §n mukaista ilmoituksenvaraisuutta on täsmennetty. Lain liitteenä on taulukko, jossa on täsmennetty ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitusvelvolliseksi toiminnaksi katsotaan jatkossa myös ne verkkoalustoilla tarjottavat huoneistot, jotka on hankittu ja varattu nimenomaan majoitustoimintaan, eikä kyse ole yksityishenkilön omassa käytössä olevasta tilasta (ns. airbnb-kohteet). Myös yleisölle avoimet saunat ja ns. saunalautat ovat jatkossa ilmoitusvelvollisia ja perusmaksun piiriin kuuluvia. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan loppumisesta terveydensuojeluviranomaiselle.

Valvontasuunnitelmaan on päivitetty koronatilanteen aiheuttamien muutosten vaikutusten arviontia, koska keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikuttaa ympäristöterveyden valvontaan edelleen tulevalla suunnitelmakaudella. Pandemiatilanteessa hyvän hygienian merkitys sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut. Tarkastusten rinnalle on lisätty toimialakohtaista ohjausta ja ohjeistusta. Samalla pyritään löytämään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valvontaa.

Oma toimintakyky varmistetaan hybridityöskentelyllä. Paikanpäällä tapahtuvat tarkastukset pidetään lyhyinä, niitä täydennetään tarvittaessa teams- tai puhelinneuvotteluilla sekä asiakirjatarkastuksilla. Tarkastuksilla pidetään turvavälit ja käytetään ohjeistuksen mukaan suojaimia, joita työnantaja on varannut henkilöstön käyttöön. Tarkastuksille mennään vain täysin oireettomana. 

Vuonna 2021 tuli voimaan tartuntatautilain tilapäinen muutos, jolla ympäristöterveyden viranomaisille lisättiin mahdollisuus valvoa tartuntatautilain nojalla annettuja rajoituksia ja velvoitteita oman valvonnan ohella sekä tehdä valvontaa tiettyihin kohteisiin tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä. Ympäristöterveydenhuollolle tulee yhteydenottoja liittyen tartuntatautiviranomaisen valvontaan kuuluviin tehtäviin. Näitä yhteydenottoja varten on perustettu erilliset palvelusähköpostit. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä tartuntatautilain tilapäisen muutoksen jatkaminen 30.6.2022 saakka. Tartuntatautilain valvonta on lisännyt ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä tehtävää valvontaa ei aina voida integroida suunnitelmalliseen valvontaan ja  tämä heikentää suunnitelmallisen valvonnan toteuttamista ja vähentää myös valvonnasta perittäviä tarkastusmaksutuloja.

Suunnitelmallisia tarkastuksia joudutaan perumaan aikaisempaa matalammalla kynnyksellä, koska tarkastuksille voidaan mennä vain täysin oireettomana.   

Tulevalla ohjelmakaudella lisätään yhteistyötä toimijoiden ja viranmaisten kesken sekä käytetään koronatilanteesta saatu kokemus häiriötilannesuunnitelman päivittämiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Hartikainen Tarja, Terveysinsinööri

Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020–2024 päivitys vuosille 2022-2024 hyväksytään.

Valvontasuunnitelma toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Arttu Rintala poistui kokouksesta ja Petri Rajala saapui kokokseen asian käsittelyn aikaa.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Paula Saarijärvi, Tarja Hartikainen, Mari Porma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.