Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Elintarvike- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän nimeäminen 

TRE:6895/00.01.05/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Elintarvikelakiin ja terveydensuojelulakiin perustuva Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä (Vn 1365/2011) edellyttää, että kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tulee yhdessä nimetä epidemioiden selvittämistä varten selvitystyöryhmä. Tampereen alueellisen ympäristöterveyden elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomaisena toimii hallintosäännön 2 luvun 10 § ja 3 luvun 23 § mukaisesti alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Työryhmään kuuluvat:

1) johtava terveyskeskuslääkäri tai terveyskeskuksen johtosäännössä määrätty tartuntataudeista vastaava lääkäri;

2) terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshenkilö;

3) elintarvikelaissa (23/2006) ja terveydensuojelulaissa (763/1994) tarkoitettua valvontaa johtava viranhaltija;

4) kunnan virkaeläinlääkäri;

5) kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova viranhaltija;

6) alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja.

Työryhmää on tarvittaessa täydennettävä riittävän asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Työryhmän tehtävänä on:

1) huolehtia, että epidemian selvittämiseksi vaadittavat epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan;

2) huolehtia epidemian hallintaan tähtäävien toimenpiteiden yhteensovittamisesta;

3) vastata tiedonkulusta tutkimuksia tekevien viranomaisten ja laboratorioiden välillä;

4) huolehtia tarvittaessa yhteydenpidosta sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin;

5) tiedottaa epidemiasta väestölle ja tiedotusvälineille;

6) tehdä tämän asetuksen mukaiset ilmoitukset muille viranomaisille;

7) tehdä muut tarvittavat selvitykset.

Ympäristöterveyden viranhaltijamuutosten takia Elintarvike- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän jäseniä on tarpeen päivittää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää nimetä elintarvike- ja vesiepidemioiden selvitystyöryhmän jäseniksi 1.1.2021 alkaen;

Ympäristöterveyspäällikkö, Merja Bojang (puheenjohtaja)

Elintarvikevalvonnan esimies, ympäristöinsinööri Satu Virtaranta (vara pj)

Hygieenikkoeläinlääkäri, Hanna Lundström (epidemiaselvitystyö, pysyvä sihteeri)

Hygieenikkoeläinlääkäri, Mari Jurmu (vara epidemiaselvitystyö, pysyvä sihteeri)

Tartuntataudeista vastaava lääkäri/epidemiologi, Sirpa Räsänen

Varajäsen: hallintoylilääkäri Arto Lemmetty

Terveystarkastaja Reetta Ylitalo, elintarvikevalvonta

Ympäristöinsinööri Maarit Miskala, elintarvikevalvonta

Varajäsen: terveystarkastaja Anna-Mari Mansikkaviita , elintarvikevalvonta

Terveydensuojelun esimies, terveysinsinööri Tarja Hartikainen

Varajäsen: ympäristöinsinööri Paula Saxholm, terveydensuojelu

Tartuntataudeista vastaava hoitaja, Minna Seppälä

Varajäsen: tartuntatautien valvonta, sairaanhoitaja Marjaana Leinonen

Tampereen Veden toimitusjohtaja, Petri Jokela

Varajäsen: vedentuotannon käyttöinsinööri Sini Vuorinen

Turvallisuuspäällikkö, Juha-Matti Mäkitalo

Varajäsen: riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula

Tämä päätös kumoaa alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksen 10.10.2019 § 30.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Bojang, Satu Virtaranta, Hanna Lundström, Mari Jurmu, Sirpa Räsänen, Arto Lemmetty, Reetta Ylitalo, Maarit Miskala, Anna-Mari Mansikkaviita, Maija-Liisa Rantala, Tarja Hartikainen, Paula Saxholm, Minna Seppälä, Marjaana Leinonen, Petri Jokela, Sini Vuorinen, Juha-Matti Mäkitalo, Jouni Perttula, Kari Kankaala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.