Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 17.12.2020

§ 34 Praktikkoeläinlääkäreiden eläkepalkassa huomioon otettavien palkkioiden vahvistaminen vuodeksi 2021 

TRE:6622/01.03.01/2020

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

 Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja palkansaajan eläkemaksut. Eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden vahvistamisessa vuoden 2021 palkkioiden enimmäismäärä on 52 548,72 euroa. Päätökset eläinlääkäreiden toimenpidepalkkioiden määrästä tulee tehdä 31.12.2020 mennessä. Kunnan monijäsenisen toimielimen tekemä vahvistuspäätös tulee toimittaa Kevaan 31.1.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen palvelussuhderekisteri@keva.fi.

Vahvistamispäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden enimmäismäärä eläinlääkäreittäin. Päätöksessä tulee olla tieto siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisten eläinlääkärien sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä, mitä palkkioiden määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole vakinaisessa virassa. Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä voidaan vahvistaa vuosipalkkiona tai päiväpalkkioina. Jos sijaisen ja päivystäjän palkkioiden enimmäismäärä on vahvistettu vuosipalkkiona, käytetään jakajana 360 päivää laskettaessa sijaisuuden tai päivystyksen toimenpidepalkkioiden määrää.

Voimassa olevan sopimuksen mukaisesti vuoden 2021 palkkioiden enimmäismäärä on 52 548,72 euroa. Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, jonka virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai liitteessä on ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaaseen sekä mistä lukien kunta on kuulunut päivystysrenkaaseen.

Vuodesta 2014 alkaen päivystysrenkaaseen ovat kuuluneet Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Kyseiset kunnat muodostavat Tampereen kaupungin ympäristöterveyden toiminta-alueen ja kaikki päivystysrenkaan eläinlääkärit ovat Tampereen kaupungin palveluksessa. Praktikkoeläinlääkärit ovat toimittaneet omat arvionsa, jotka perustuvat edellisten vuosien ansioihin. Tampereen kaupungin palveluksessa on 1.1.2015 alkaen yhdeksän eläinlääkäriä.

Laskettaessa toimenpidepalkkioita eläinlääkäreiden sijaisille ja ulkopuolisille päivystäjille, käytetään perusteena 145,97 euroa palkkiota päivässä.

Vahvistettavaksi esitettävät eläinlääkintähuoltolain 19 § tarkoitettujen praktikkoeläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärät vuodelle 2021 on esitetty liitteessä, joka on salassa pidettävä julkisuuslain 24.1 §:n 23-kohdan mukaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Praktikkoeläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 19 § tarkoitettujen eläinlääkäreiden palkkioiden enimmäismäärät vuodelle 2021 vahvistetaan liitteessä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuntien eläkevakuutus (palvelussuhderekisteri@keva.fi), Sanna Aaltonen, Emmi Ahokas, Johanna Bäckström, Jyrki Haapasalmi, Kirsi Hammar, Jouko Jakala, Matti Piiroinen, Ari Sainio, Tuija Setälä, Merja Bojang, Kari Kankaala, Tarja Jalo, Merja Kovamäki, Anne Tomukorpi, Pirkko Koskinen, palkat.pirkanmaa@monetra.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.