Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 17.12.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 37 Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020 - 2024 päivitys vuosille 2021-2024 

TRE:6748/00.01.02/2020

Valmistelija

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, ympäristöinsinööri Satu Virtaranta, puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899  ja valvontaeläinlääkäri Mari Porma, puh. 040 1336384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma on laadittu viisivuotiskaudeksi 2020 - 2024 ja suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. 

Kaikkia ympäristöterveydenhuollon toimialoja koskevan ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2024 teemana on yhtenäinen valvonta ja yhteistyö.  

Ruokaviraston luonnos “Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024" oli lausunnolla syksyllä 2020. Ruokaviraston ohjelma sisältää osat: elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto, eläinten terveys ja hyvinvointi ja kasvintuotanto.

Elintarvikevalvonnan painopistealueina ovat tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyönä sekä valmius ja kriisinhallinta. 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin painopisteinä ovat pandemiavalmiuden arviointi ja koronaepidemian opit ympäristöterveydenhuollossa, uudistuneen EU:n eläinterveyssäännöstön ja muun eläintautilainsäädännön toimeenpano sekä epäilyyn perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen sekä vuoden 2020 salmonella- ja tilarehustamopainopisteiden jatkaminen. 

Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat koskevat vuosia 2020 - 2024. Terveydensuojelun valvontasuunnitelman painopisteet ovat toimijoiden omavalvonnan tukeminen sekä elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö erityisesti terveysvaikutusten arvioinnissa ja häiriötilanteisiin varautumisessa. 

Tupakkalain valvontasuunnitelmassa painopisteenä on omavalvonnan tukeminen sekä laittoman kaupan ehkäisy ja viranomaisten välinen yhteistyö.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma tukee valvonta-alueen kuntien strategiassa mainittua hyvinvoinnin edistämistä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on täsmennetty vuoden 2021 valvonnan osalta kaikilla osa-alueilla.

Valvontasuunnitelmaan on lisätty koronatilanteen aiheuttamien muutosten vaikutusten arviontia, koska keväällä 2020 alkanut koronapandemia vaikuttaa ympäristöterveyden valvontaan monella tavalla tulevalla suunnitelmakaudella. Pandemiatilanteessa hyvän hygienian merkitys sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut. Tarkastusten rinnalle on lisätty toimialakohtaista ohjausta ja ohjeistusta. Samalla pyritään löytämään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valvontaa.

Oma toimintakyky varmistetaan siten, että tarkastajat eivät kokoonnu yhteen. Paikanpäällä tapahtuvat tarkastukset pidetään lyhyinä, niitä täydennetään tarvittaessa teams- tai puhelinneuvotteluilla sekä asiakirjatarkastuksilla. Tarkastuksilla pidetään turvavälit ja käytetään ohjeistuksen mukaan suojaimia, joita työnantaja on varannut henkilöstön käyttöön. Tarkastuksille mennään vain täysin oireettomana. 

Ympäristöterveydenhuollolle tulee yhteydenottoja liittyen tartuntatautiviranomaisen valvontaan kuuluviin tehtäviin. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä tartuntatautilain tilapäinen muutos, jossa esitetään, että ympäristöterveyden viranomaiset tekisivät valvontaa tiettyihin kohteisiin tartuntatautiviranomaisen pyynnöstä. Mikäli pyynnöstä tehtävää valvontaa ei voida integroida suunnitelmalliseen valvontaan, tämä tulee heikentämään suunnitelmallisen valvonnan toteuttamista ja vähentämään valvonnasta saatuja maksutuloja.

Suunnitelmallisia tarkastuksia joudutaan perumaan aikaisempaa matalammalla kynnyksellä koska tarkastuksille voidaan mennä vain täysin oireettomana.   

Tulevalla ohjelmakaudella lisätään yhteistyötä toimijoiden ja viranmaisten kesken sekä käytetään koronatilanteesta saatu kokemus häiriötilannesuunnitelman päivittämiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virtaranta Satu, Ympäristöinsinööri

Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020–2024 päivitys vuosille 2021-2024 hyväksytään.

Valvontasuunnitelma toimitetaan Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä esitti päivitetyn liitteen, joka oli käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Bojang, Satu Virtaranta, Tarja Hartikainen, Mari Porma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.