Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 3.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 11 Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston toimivallan siirtäminen ympäristöterveyden viranhaltijoille 

TRE:3952/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöinsinööri Paula Saarijärvi, puh. 050 4620477, Terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, Valvontaeläinlääkäri Mari Porma 040 133 6384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan jaosto voi päättää hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksen osalta toimii jaoston alaisena.

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto on siirtänyt toimivaltaa ympäristöterveyden viranhaltijoille tässä mainitussa lainsäädännössä: Terveydensuojelulaki (763/1994), Terveydensuojeluasetus (1280/1994), STM:n asetus talousvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015), STM:n asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2011), STM:n asetus yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (177/2008), STM:n asetus pienten yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (354/2008), STM:n asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (315/2002), Tupakkalaki (549/2016), Lääkelaki (395/1987) ja Elintarvikelaki (297/2021).

Delegointeja päivitetään uuden elintarvikelain (297/2021) vuoksi, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Elintarvikelakiin on tullut uutena 7 §:n toimijan luotettavuuden selvitämiseksi velvoitteidenhoitoselvityksen pyytämisestä, minkä toimivalta esitetään annettavaksi kaikille viranhaltioille. Elintarvikelakiin asia on otettu mukaan osana harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaa.

Elintarvikelain 9 §:n alkutuotantoa koskevan hakemuksen hyväksymisen toimivalta esitetään annettavaksi kaikille viranhaltijoille ja 11 §:n elintarvikehuoneistoa koskevan hakemuksen hyväksymisen toimivalta esitetään annettavaksi ympäristöterveyspäällikölle ja hygieenikkoeläinlääkäreille.

Elintarvikelain 40 §:n ja 41 §:n tarkastus- ja näytteenotto-oikeus sekä 43 §:n viranomaisen tiedoksisaantioikeus esitetään annettavaksi kaikille viranhaltijoille. Elintarvikelain 42 §:n kirjallinen lihantarkastuspäätös esitetään annettavaksi hygieenikkoeläinlääkäreille ja muille virkaeläinlääkäreille.

Elintarvikelain 51 §:n vientitodistusten antaminen esitetään annettavaksi eläinperäisten elintarvikkeiden osalta hygieenikkoeläinlääkäreille ja ympäristöterveyspäällikölle sekä ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja kontaktimateriaalien osalta kaikille ympäristöterveydenvalvontatehtäviä hoitaville viranhaltijoille.

Elintarvikelain 55-59 §:n mukaisten pakkokeinojen (elintarvikevastaisuuden poistaminen, kiellot, elintarvikkeen markkinoilta poistaminen, haltuunotto ja elintarvikkeen käyttöja hävittämistä koskeva päätös) esitetään annettavaksi kaikille viranhaltijoille.

Elintarvikelakiin on tullut uutena 67 §:n mukainen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu, minkä toimivalta esitetään annettavaksi elintarvikevalvonnan esimiehelle ja ympäristöterveyspäällikölle. Seuraamusmaksujen ohjataan esimiesten päätöksien kautta, jotta niihin saadaan yhtenäinen linja.

Ehdotus tarkistetuiksi toimivallansiirroiksi on päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston liitteen mukaiset toimivallan siirrot tulevat voimaan 1.7.2021.

Tämä päätös kumoaa alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksen 16.4.2020 § 12 .

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristöterveys (kapa_kehys_yte), Kari Kankaala sekä konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset (ko-pa-li)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.