Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 3.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 10 Eläinsuojelutyön toiminta-avustukset vuonna 2021 

TRE:33/06.10.02/2021

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Valvontaeläinlääkäri Otto Kivirauma, puh. 040 180 6191, valvontaeläinlääkäri Mari Porma, puh. 040 133 6384, ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä eläinsuojelutyön toiminta-avustusta haki kolme (3) yhteisöä. Yhden yhteisön hakemuksen liitteitä ei saatu määräaikaan mennessä, eikä hakemusta tämän vuoksi käsitelty. Vuonna 2020 hakijoita oli kaksi (2).

Toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia. Toiminta-avustuksiin liittyvissä asioissa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjaa (hyväksytty kh 23.11.2009, viimeksi päivitetty 25.11.2019 § 503). Yhdyskuntalautakunnan alaiset toiminta-avustukset jaetaan yhdistyksille yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston (16.4.2020 § 13) vahvistamien kriteerien mukaisesti. 

Yhdyskuntalautakunnan alaisiin toiminta-avustuksiin on vuonna 2021 käytettävissä yhteensä 2.500 euroa. Esitetään käytettäväksi 2.500 euroa.

Eläinsuojelutyön avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai pysyvästi uuteen kotiin. Avustettavan toiminnan tulee olla ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Lisäksi toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa.

Avustusta esitetään myönnettäväksi kahdelle (2) yhteisölle yhteensä 2.500 euroa.

 

Yhteisö

Haettu summa

Myönnetty 2020

Ehdotettu summa 2021

Kisu ry

3000 €

-       (ei hakenut)

 0 €

Maukula ry

3000 €

-       (ei hakenut)

 1000 €

Pesu ry

4000 €

1500 €

 1500 €

Yhteensä

 

 

2500 €

 

Kisu ry:lle ei esitetä avustusta, koska yhdistyksen toiminta ei saatujen tietojen ja toimijan kanssa käydyn puhelinkeskustelun perusteella keskity pääosin Tampereelle, vaan on laajempaa. Kisu ry:n toiminta ei siten täytä avustuskriteerejä.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteiden mukaan hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10.000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10.000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteiden mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Henkilötietoja sisältävien hakemusasiakirjojen verkkojulkisuutta on rajoitettu. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Eläinsuojelutyön toiminta-avustukset maksetaan esityksen mukaisesti tililtä 472000, kustannuspaikka 111873.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Otto Kivirauma, Mari Porma, Merja Bojang, Lauri Sund, ostopalvelut.tilaaja@tampere.fi 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.