Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 3.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 12 Tampereen ympäristöterveyden taksa 

TRE:3951/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöinsinööri Paula Saarijärvi , puh. 050 462 0477, terveysinsinööri Tarja Hartikainen, puh. 050 554 5899, Valvontaeläinlääkäri Mari Porma puh. 040 1336384, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto on hyväksynyt 17.12.2020 § 36 Tampereen ympäristöterveyden taksan. Tampereen ympäristöterveyden toiminta-alueena ovat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala

Ympäristöterveydenhuollon voimassa oleva taksa perustuu 80 euron tuntihintaan eikä siihen esitetä muutoksia.

Taksaa muutetaan uuden elintarvikelain (297/2021) mukaan.

Taksaan esitetään lisättäväksi kontaktimateriaalitoiminnan ilmoituksen käsittelystä maksu 160 €.

Taksaan esitetään lisättäväksi alkutuotannon itujen käsittelyn hakemuksien laskutetus käytetyn ajan mukaan ja niiden tarkastukset suoriteperusteisesti laitosten maksujen mukaisesti.

Alkutuotannon suunnitelmallisista tarkastuksista ei enää peritä maksua. Alkutuotannon uusintatarkastuksista peritään edelleen maksu. 

Elintarvikelain suunnitelmallisesta näytteenotosta ei enää peritä näytteenottomaksua vaan se sisältyy tulevaan vuosittaiseen perusmaksuun.

Päivitetty taksa tulisi voimaan 1.7.2021 muutoksenhausta huolimatta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Liitteenä oleva Tampereen ympäristöterveyden taksa hyväksytään.

Samalla, alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston 17.12.2020 § 36 viimeksi hyväksymä ympäristöterveyden taksa kumotaan.

Taksa tulee voimaan 1.7.2021 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä toimitti korjatun liitteen asialle, joka oli asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Merja Bojang, Paula Saarijärvi, Tarja Hartikainen, Mari Porma, Anne Tomukorpi, Merja Kovamäki, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.