Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto, kokous 6.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 14 Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - As Oy Teekkarinkatu 19 

TRE:3220/11.02.01/2019

Valmistelija

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Terveystarkastajat Juha Ojala, p. 050 521 5172 ja Satu Touronen-Paimensalo, p. 040 077 9998, asumisterveys@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, p. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto Oy Teekkarinkatu 19, Teekkarinkatu 19, 33720 Tampere, on toimittanut 1.4.2019 ympäristöterveyteen tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentin mukaisen hakemuksen tupakoinnin kieltämiseksi taloyhtiön huoneistojen hallinnassa olevilla parvekkeilla. Hakemuksen liitteinä on toimitettu ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.11.2018, yhtiöjärjestys, asukas- ja osakeluettelot, kuulemisasiakirjat, julkisivukuvat sekä selvitys tupakansavun kulkeutumisesta parvekkeilta asuntoihin ja toisille parvekkeille. Lisäksi hakija on toimittanut Pirkanmaan Käräjäoikeuden todistuksen (päivätty 14.3.2019), ettei moitekannetta taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä ole tehty.

Asunto Oy Teekkarinkatu 19 on kuusikerroksinen kerrostaloyhtiö, jossa on yhteensä 54 huoneistoa ja 54 pääosin lasitettua parveketta. Parvekkeet sijaitsevat yhdeksässä pystylinjassa. Pääosa parvekkeista on sivusuunnassa vierekkäisiä. Kaikilla parvekkeilla on pystysuunnassa vierekkäinen parveke. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaa saadaan tuuletusikkunoista. Parvekelasit ja parvekerakenteet eivät ole tiiviitä, jonka vuoksi tapahtuu tupakansavun kulkeutumista parvekkeelta toiselle sekä parvekkeiden vieressä sijaitseville tuuletusikkunoille. Kaikki parvekkeet ovat vähintään pystysuunnassa vierekkäisiä, jonka vuoksi tupakansavu pääsee helposti kulkeutumaan parvekkeiden välillä. Saadun selvityksen mukaan tupakansavun kulkeutuminen parvekkeelta toiselle ja huoneistojen sisätiloihin on mahdollista muutoin kuin poikkeuksellisesti.

Asianosaisten kuuleminen

Asunto Oy Teekkarinkatu 19 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaisen tupakointikiellon hakemisesta. Kuulemislomakkeet toimitettiin kaikille osakkaille ja asukkaille ja vastaus
pyydettiin 14.11.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä taloyhtiölle palautettiin kuulemislomakkeet yhteensä 22 huoneistosta. Parveketupakointikieltohakemusta puolsi 18 huoneistoa ja vastusti 2
huoneistoa. Kaksi huoneistoa ei ottanut kantaa puolesta eikä vastaan. Henkilömäärinä: 24 puoltaa, 3 vastustaa ja 2 ei ota kantaa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.11.2018 käsiteltiin tupakointikiellon hakemista huoneistoparvekkeille. Selvä enemmistö puolsi kiellon hakemista. Äänestystuloksen perusteella Asunto Oy Teekkarinkatu 19 päätti hakea tupakointikieltoa taloyhtiön huoneistoparvekkeille.

Ympäristöterveyden arvio hakemuksesta

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto huoneistoihin kuuluville parvekkeille ja huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Asunto Oy Teekkarinkatu 19 on toimittanut asianmukaisen selvityksen tupakansavun mahdollisista leviämisreiteistä parvekkeilta huoneistoihin tai parvekkeiden välillä. Toimitettujen julkisivukuvien perusteella kaikki parvekkeet sijaitsevat päällekkäisissä parvekelinjoissa, jonka lisäksi enemmistö parvekelinjoista on vierekkäisiä. Valviran ohjeistuksen mukaan päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, jolloin tupakkalain vaatimus siitä, että savua voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toisen huoneiston tiloihin täyttyy. Tupakointikieltohakemuksen perusteella tupakansavun kulkeutuminen muutoin kuin poikkeuksellisesti toiselle parvekkeelle tai toisen huoneiston sisätiloihin on mahdollista.

Päätöksen perusteena oleva lainsäädäntö

Tupakkalaki (549/2016), 79, 90 ja 106 §
Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätös sisältää liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Tällaisia ovat liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (JulkL § 24).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Bojang Merja, Ympäristöterveyspäällikkö

Määrätään Asunto Oy Teekkarinkatu 19 hakemuksesta tupakkalain 549/2016 79 §:n mukainen tupakointikielto osoitteessa Teekkarinkatu 19, 33720 Tampere, sijaitseville huoneistojen hallinnassa oleville parvekkeille.

Päätöksestä peritään tupakkalain (549/2016) 90 §:n 4 kohdan mukaisesti maksu.

Maksu määräytyy Tampereen ympäristöterveyden maksutaksan (Ytja 19.4.2018, 15 §) mukaisesti ollen 800 €. Lisäksi hakijalta peritään päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät kulut kustannusten mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Merja Bojang, Minnami Rainesalo, Tuula Sillanpää, Satu Touronen-Paimensalo, Juha Ojala, saantitodistuksella Asunto Oy Teekkarinkatu 19/isännöitsijä Janne Jaakkola, Isännöintipalvelu Järvinen Oy. Asunto Oy Teekkarinkatu 19 osakkeenomistajat ja asukkaat; yleistiedoksianto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.