Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 22 Lausunto LSSAVI:lle kiinteistötoimen ympäristölupahakemuksesta, Lakalaivan entisen kaatopaikan kunnostaminen 

TRE:910/11.01.02/2020

Valmistelija

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Hannu Niukkanen, p. 050 595 1101, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, p. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta 9.3.2020 mennessä lausuntoa ympäristölupahakemuksesta LSSAVI/10481/2019. Lausunnon annolle on saatu lisäaikaa 13.3.2020 saakka.

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi hakee lupaa Tampereen kaupungin työmailta tuotavien pilaantuneiden maiden hyötykäytölle Lakalaivan entisen kaatopaikan itäreunan esipeittokerroksen rakentamisessa. Hakemuksen mukaan nykyinen jätetäytön päällä oleva kaatopaikan pintakerroksien pohjaksi soveltumaton täyttömaa tullaan poistamaan ja jätetäytön päälle rakennetaan esipeittokerros kaupungin työmailta tuoduilla pilaantuneilla mailla. Tämän esipeittokerroksen päälle tehdään samat pilaantuneen maan päätöksen (PIRELY/2473/2016) edellyttämät pintarakenteet kuin vuonna 2018-2019 suljetulle kaatopaikan osalle on tehty.  Esipeittokerroksessa suunnitellaan hyödynnettävän maa-aineksia, joiden PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet ovat alle vaarallisen jätteen raja-arvon, metallien liukoisuudet täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvot ja erittäin helposti tai helposti haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet alittavat Vna 214/2007 mukaiset ylemmän ohjearvotason.

Ympäristölupahakemuksessa esipeittokerroksen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet ovat muutoin vastaavat kuin mitä PIRELYn pima-päätöksessä suljetulle kaatopaikalle on sallittu, mutta PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen osalta esitetty poikkeaa pima-päätöksestä. Kun siinä PAH-yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksien edellytetään alittavan ylemmän ohjearvotason, esitetään ympäristölupahakemuksessa esipeittokerrokseen maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle vaarallisen jätteen raja-arvon. Ympäristölupahakemuksesta on laadittu ympäristöriskinarvio, jonka mukaan hakemuksen mukainen pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntäminen Lakalaivan kunnostettavan kaatopaikan itäosan esipeittokerroksessa ei lisää kaatopaikasta aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä kaatopaikan kunnostuksen aikana eikä sen jälkeen. Hakemuksen mukaisesti Lakalaivan kaatopaikan pintarakenteiksi rakennetaan edellä mainitut eristysrakenteet, joiden avulla alueelle jääville haitta-aineille (maaperä, jätetäyttö, kaasu, vesi) altistuminen estetään. Alueelta suotautuvat vedet ja rakennettavalta alueelta jätetäytöstä purkautuvat kaasut kerätään hallitusti ja käsitellään.

Ympäristönsuojeluyksikön näkemyksen mukaan Lakalaivan entisen kaatopaikan kunnostaminen voidaan toteuttaa pääosin ympäristölupahakemuksen mukaisesti. Esipeittokerroksen rakentaminen tulee kuitenkin toteuttaa siten, että jätetäyttöä on kerrallaan avoinna mahdollisimman vähän. Mikäli kaatopaikan esipeittokerros rakennetaan vaiheittain, tulee rakentaminen järjestää siten, että jätetäytön päällä olevaa nykyistä täyttömaakerrosta poistetaan ainoastaan siltä osin, kuin se kulloisenkin rakennusvaiheen osalta on tarpeen. Myös esipeittokerroksen päälle rakennettavat kaatopaikan pintarakenteet tulee toteuttaa siten, että esipeittokerrosta on kerrallaan peittämättä mahdollisimman vähän. Näin saadaan vähennettyä rakentamisen aikaista sade-/ hulevesien imeytymistä jätetäyttöön sekä mahdollisia jätetäytöstä aiheutuvia hajuhaittoja.

Kaatopaikalle tuotavat pilaantuneet maat tulee pyrkiä sijoittamaan suoraan esipeittokerroksen rakenteeseen. Jos pilaantuneita maita välivarastoidaan kaatopaikka-alueella, tulee varastoinnin olla mahdollisimman lyhytaikaista. Mikäli maita joudutaan varastoimaan pidempään, on varastokasat peitettävä esim. pressuilla siten, ettei sadevedet pääse huuhtomaan maa-aineksia.

Esipeittokerrokseen tuotavien pilaantuneiden maiden soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen ja maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää luotettavasti syntypaikallaan ennen kaatopaikka-alueelle tuontia. Näin voidaan varmistua siitä, että esipeittokerroksessa hyödynnettävät maat ovat PAH - ja öljyhiilivetyjen pitoisuuksien osalta alle vaarallisen jätteen raja-arvojen, metallien liukoisuudet täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvot ja erittäin helposti tai helposti haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet alittavat Vna 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot.

Kaatopaikan vaikutusten tarkkailusta on hakemuksessa esitetty tarkkailusuunnitelma. Pohjaveden ja kalliopohjaveden tarkkailuputkien määrä tulee olla riittävä ja edustavuus sellainen, että kaatopaikan mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen ja kalliopohjaveteen pystytään luotettavasti seuraamaan. Tarkkailuputkien sijoittelussa ja pohjavesivaikutusten seurannassa on huomioitava erityisesti omakotiasutuksen suunta, jossa voi olla käytössä kaivoja esimerkiksi kasteluveden ottamista varten tai mahdollisesti myös talousvesikäytössä. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi myös Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alue kuuluu yleiskaavan mukaiseen keskuspuistoverkostoon. Lisäksi alueelle on osoitettu ohjeellinen viherverkoston yhteystarve. Tämän vuoksi alueelta kaadettava puusto tulee korvata sellaisella kasvillisuudella, jonka juuristo ei vaurioita tiivistysrakenteen toimivuutta, kuten esimerkiksi istuttamalla alueelle ketokasvillisuutta. Ympäristönsuojeluyksikkö voi tarvittaessa antaa hakijalle kedon suunnitteluun ohjeistusta. 

Asemakaavassa lähes koko alue on merkitty erityisalueeksi, jota voidaan käyttää rajoitetusti virkistykseen (E-v). Asemakaavan mukainen virkistyskäyttömahdollisuus tulee kunnostuksen jälkeen olla mahdollista. 

Hakemuksessa esitetty riskinarvio ja tässä lausunnossa esitetyt seikat huomioon ottaen hanke vähentää vanhasta jätetäytöstä aiheutuvia ympäristöriskejä. Hakemuksen mukaisesti toteutettavat kaatopaikan lopulliset pintarakenteet vähentävät suotovesien muodostumista ja parantavat kaatopaikkakaasujen hallintaa ja näin ollen pienentävät kaatopaikan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö

Lausuntona Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle annetaan oheinen ympäristönsuojeluyksikön selvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Tiedoksi

Aluehallintoviraston sähköinen asiointipalvelu (www.avi.fi/muistutus)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)