Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto, kokous 10.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 24 Määräys ja uhkasakon asettaminen koskien rakennuksen purkamista sekä piha-alueen siistimistä, Ristinarkku 

TRE:1429/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Ruonala Heidi, Lakimies

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusinsinööri Katja Rajaniemi, puh. 044 431 4306 ja lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh.  040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistön 837-15-5022-11 haltijat on 13.2.2019 määrätty purkamaan romahtanut rakennus kiinteistöltä 30.4.2019 mennessä. Lisäksi kiinteistön haltijaa on kehotettu poistamaan kiinteistöltä purkujätteet ja siistimään tontti. Toimenpide tuli tehdä 31.5.2019 mennessä. Tarkastuskäynnillä 3.7.2019 on todettu, että purkutyöt on aloitettu, mutta töitä ei ole saatettu loppuun. Kiinteistöä ei oltu siistitty määräaikaan mennessä. Rakennusvalvonta edellytti 15.7.2019, että työt tulee saattaa loppuun 31.8.2019 mennessä. Suoritussa tarkastuksessa 6.9.2019 todettiin, että määräystä ja kehotusta ei ole noudatettu annetun lisäajan puitteissa. Kiinteistön haltijoita kuultiin määräyksen ja uhkasakon asettamisesta 12.9.2019.  Saatujen vastineiden perusteella kiinteistön omistajille annettiin uudelleen lisäaikaa. Rakennusvalvonta edellytti 6.11.2019, että kiinteistö tulee olla siistitty ja purkutyöt tulee saattaa loppuun 31.1.2020 mennessä.

Suoritetussa tarkastuksessa 13.2.2020 todettiin, että kiinteistöä ei ole siistitty eikä purkutöitä ole saatettu loppuun annetun lisäajan puitteissa.

Edellä mainitun perusteella rakennusvalvonta esittää, että ympäristö- ja rakennusjaosto velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla kiinteistön haltijat, mahdollisen laiminlyönnin varalta, molemmille erikseen asetettavan kolmentuhannen (3000) euron sakon uhalla suorittamaan romahtaneen rakennuksen purkamisen sekä poistamaan kiinteistöltä purkujätteet ja siistimään tontti 30.4.2020 mennessä.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Alppi Annika, Rakennustarkastaja

Kiinteistön  837-15-5022-11 haltijat velvoitetaan purkamaan kiinteistöllä sijaitseva romahtanut rakennus sekä poistamaan kiinteistöltä purkujätteet ja siistimään tontti.30.4.2020 mennessä. Päävelvoitteiden tehosteeksi asetetaan molemmille kiinteistön haltijoille erikseen kolmentuhannen (3 000) euron sakonuhka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön haltijat saantitodistuksin, Katja Rajaniemi, Pekka Rantanen, Heidi Ruonala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.